head4.png

Workshop o Opčnom protokole k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Workshop zameraný na Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Spolu s Medzinárodnou sieťou pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva (ESCR-Net) a v spolupráci s Nórskym centrom pre ľudské práva a Regionálnym centrom UNDP Bratislava sme zorganizovali workshop zameraný na Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (OP-ICESCR) a jeho ratifikáciu zo strany Slovenskej republiky. Workshop sa uskutočnil 12. – 13. júna 2013 v priestoroch UNDP Bratislava a podporila ho Fordova nadácia.

Na podujatí sa zúčastnili etablovaní právnici a právničky pôsobiaci v ľudskoprávnej oblasti, aktivisti a aktivistky z rôznych častí Slovenska a experti a expertky spolupracujúci s ESCR-Net. Cieľom bola výmena skúseností a rád pri efektívnom vedení strategickej litigácie (strategického výberu a riešenia právnych, resp. súdnych káuz) v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.

Úvod bol zameraný na podrobné oboznámenie sa s paktom a jeho opčným protokolom. Potom sa rozoberali možné stratégie vedenia sporov pred Výborom pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Nasledovala diskusia, ktorá poskytla priestor pre predstavenie a vytypovanie existujúcich potenciálnych domácich prípadov. Pozornosť sa upriamila aj na prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť a na spôsoby, ako ich účinne prekonať.

Počas workshopu vystúpili Christian Courtis (pracovník Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva v Ženeve, koordinátor tímu pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva), Bret Thiele (výkonný riaditeľ Globálnej iniciatívy pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva – mimovládnej organizácie, ktorá bojuje s globálnou chudobou posilňovaním medzinárodného rámca ľudských práv), Janka Debrecéniová (právna expertka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť), Daniela Ikawa (brazílska právnička, spolukoordinátorka pracovnej skupiny pre súdne rozhodnutia v rámci ESCR-Net) a Abul Hasnat Monjurul Kabir (medzinárodný právny expert na ľudské práva, poradca UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v oblasti právnych princípov, spravodlivosti a ľudských práv ).