head3.png

2013

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Fenestra, 20. 11. 2013


Fenestra v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami pripravila už po štvrtýkrát kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je súčasťou celosvetovej iniciatívy a koná sa vždy v dňoch od 25. 11. do 10. 12.

 
Continue reading

MVO: Štát je povinný zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii

POĽP – ODZ – CRR – Možnosť voľby, 15. 11. 2013

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii. Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia vykonanie sterilizácie, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom predstavuje porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere antikoncepcie.  Sterilizácie majú navyše trvalý účinok a sú dlhodobo vykonávané najmä na rómskych ženách z marginalizovaných komunít.  Continue reading

Odborný workshop: Systémové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam na Slovensku

ODZ, 13. 11. 2013

V spolupráci s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie a s Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sme 13. novembra 2013 zorganizovali workshop Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam  na Slovensku – záväzok i dlh.

Zámerom podujatia bolo:

  • hlbšie sa oboznámiť so záväzkami SR v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam z hľadiska medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva
  • otvoriť priestor pre odbornú diskusiu k potrebným systémovým zmenám nielen v rezorte školstva, ale i v ďalších rezortoch a v orgánoch verejnej moci i verejných inštitúciách, kde ľudskoprávne vzdelávanie dlhodobo absentuje.

workshop 13. 11. 2013 workshop 13. 11. 2013 workshop 13. 11. 2013
Continue reading

Seminár: Systémové presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách

ODZ, 7. 11. 2013

V spolupráci s Výborom pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sme 7. novembra 2013 pripravili odborný seminár Prístupy k systémovému presadzovaniu princípu rodovej rovnosti a ľudských práv žien vo verejných politikách s príkladmi dobrej praxe. Seminár bol určený najmä odbornej verejnosti, pracovníčkam a pracovníkom verejnej správy, ale zúčastnili sa na ňom aj mimovládne organizácie. Podujatie sa zrealizovalo aj v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Seminár bol súčasťou ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS, ktorú dotáciou podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Continue reading

Štát pri utajovaní zmlúv cúvol, pripomienku podpísali stovky ľudí

TASR / Sme.sk, 3. 11. 2013

Ministerstvá hospodárstva a spravodlivosti sa dohodli, že z návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii vypustia kritizované ustanovenia, ktoré sa týkajú zákona o slobode informácií. Zmeny chcú riešiť na pôde medzirezortnej komisie, ktorá na ministerstve spravodlivosti pripravuje komplexnú novelu zákona. Členmi komisie sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy aj mimovládneho sektora. Proti zmene zákona, ktorá by priniesla utajenie zmlúv a objednávok štátnych firiem, sa postavili mimovládky aj verejnosť. Continue reading

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje Otvorené grantové kolo 2013


SCWF, 3. 11. 2013

Slovensko-český ženský fond (ako jediná donorská organizácia podporujúca ženské organizácie) vyhlasuje v roku 2013 otvorené grantové kolo na podporu činnosti a aktivít ženských mimovládnych neziskových organizácií. Vzhľadom k obmedzenému rozpočtu bude hlavnou prioritou podpora malých a novovzniknutých organizácií, či organizácií pôsobiacich na miestnej (grassroots) úrovni. Continue reading

Neziskový sektor opäť raz na križovatke

MNO, 30. 10. 2013

Z vyhlásenia účastníkov a účastníčok konferencie neziskových organizácií v Bratislave, 30. 10. 2013

Účastníci a účastníčky konferencie vyslovili odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív. Sto šesťdesiat prítomných zastupujúcich takmer 130 mimovládnych neziskových organizácií podrobne bilancovalo vyše dvojročné pôsobenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a kriticky zreflektovalo súčasný stav a výzvy pre budúcnosť. Continue reading

Splnomocnenec pre tretí sektor končí, neprešli mu návrhy

Sme.sk, 29. 10. 2013

Filip Vagač oznámil odchod z funkcie. Jeho nástupcu nevymenujú, podľa Kaliňáka chýbať nebude. Svoj odchod oznámil splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v utorok na konferencii mimovládnych organizácií s názvom Obavy a očakávania. „Dôvody sú jednak osobné, pretože som dostal ponuku do zahraničia. Jednak sa týkajú aj toho, akým spôsobom sa mnohé veci riešili a ktoré kroky dostali červenú,“ povedal Vagač. Presné dôvody konkretizoval až na konferencii po odchode Kaliňáka a ministra financií Petra Kažimíra. Continue reading

Súťaže Filantrop roka a Byť videný

Fórum donorov, 28. 10. 2013

Fórum donorov organizuje súťaž na zviditeľnenie filantropie na Slovensku – už 9. ročník rebríčka TOP firemný filantrop a 2. ročník súťaže Filantrop roka. V tejto súťaži môžete nominovať jednotlivca – osobu, ktorá príkladom osobnej angažovanosti a filantropiou – dobročinnosťou prispieva k zveľaďovaniu darcovstva a jeho kultúry na Slovensku. Continue reading

Aby Slovensko bolo krajinou pre všetkých – Vyhlásenie MVO k situácii v oblasti ľudských práv

MVO, 24. 10. 2013

Dolu podpísané organizácie a jednotlivé osoby podporujeme iniciatívy vlády a štátnych orgánov, ktoré smerujú k zdokonaľovaniu ľudskoprávneho prostredia u nás, k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Slovenskej republiky a tak i k napĺňaniu všetkých záväzkov, ktoré SR v tejto oblasti má. S plnou vážnosťou sa zasadzujeme za dopracovanie a prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá by mala prispieť k uvedenému cieľu.

Problematike ľudských práv sa venujeme dlhodobo a systematicky, pričom svojimi aktivitami často nahrádzame nedostatočnú činnosť či chýbajúcu iniciatívu štátu. Snažíme sa o napĺňanie ľudskoprávnych princípov v Rade vlády SR pre ľudské práva a vo všetkých jej výboroch. Samotný zámer stratégie od začiatku vítame a aktívne podporujeme. Nemáme za sebou bohaté korporácie ani vplyvné inštitúcie. Máme však za sebou ľudí, čo žijú a chcú žiť v duchu ľudskoprávnych hodnôt.  Continue reading