head3.png

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

Od januára 2011 do marca 2012 sme realizovali projekt Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv, ktorý podporil Úrad vlády SR.

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problému, že verejné inštitúcie pri realizácii svojich zodpovedností nedostatočne dodržiavajú princíp rovnosti a zásadu rovnakého zaobchádzania. K tomu prispieva aj nedostatočný tlak občianskej verejnosti. Jednou z ciest, ako naplniť tento projektový cieľ, je občiansky monitoring dodržiavania princípu rovnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami, následné poskytnutie spätnej väzby týmto inštitúciám a informovaním verejnosti. Problém sa tým zmapuje, pomenuje a vytvorí sa tlak i priestor na jeho systémové riešenia. Je nevyhnutné, aby verejné inštitúcie na Slovensku celkovo skvalitnili napĺňanie svojich ľudskoprávnych záväzkov a povinnosti dodržiavať právo na rovnosť, aby aktívne vytvárali preventívne opatrenia a adekvátne verejné politiky a aj ich dôsledne realizovali. Zároveň by samy mali realizovať takéto monitoringy a/alebo vytvárať pre ne priestor.

Ďalším cieľom projektu bolo posilniť občiansku verejnosť pri kontrole verejných inštitúcií a uplatňovaní si svojich práv na nediskriminačnej báze – tréningom občianskych zručností potrebných pre monitoring aj zvýšením informovanosti o práve na rovnosť a nediskrimináciu. Tretím cieľom bolo posilnenie spolupráce a rozvíjanie komunikácie medzi mimovládnymi organizáciami (MVO) navzájom aj s verejnými inštitúciami pri realizácii systémových zmien. Chceme, aby sa problematika antidiskriminácie dostala do verejného a odborného diskurzu, aby verejné inštitúcie boli v budúcnosti monitorované z hľadiska dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v prvom rade z vlastnej iniciatívy.

Hlavné formy realizácie projektu – aktivity:

• návrh metodológie monitoringu verejných inštitúcií vo vzťahu k dodržiavaniu práva na rovnosť a zásady rovného zaobchádzania pri realizácii ich zodpovedností a tomu zodpovedajúcich verejných politík
• príprava aktívnych občanov a občianok na monitoring, ich vzdelávanie a supervízia
• spolupráca s MVO pri príprave a overovaní metodológie monitoringu so zameraním na zabezpečenie jeho udržateľnosti i jeho prínosov v budúcnosti
• overovanie vytváranej metodológie spojené s monitoringom vybraných verejných inštitúcií vo vybranej oblasti antidiskrimnácie (z dôvodu veku), v spolupráci s aktívnymi občanmi a občiankami
• zverejnenie zistení z overovacieho monitoringu a spätná väzba verejným inštitúciám o výsledkoch monitoringu, vrátane odporúčaní pre lepšie dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania z ich strany
• priebežná komunikácia o monitoringu a jeho výsledkoch s médiami a s verejnosťou, prostredníctvom špecializovaného portálu o diskriminácii aj iných médií
• vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie jej informovanosti o práve na rovnosť a nediskrimináciu

Cieľové skupiny:

• zástupkyne a zástupcovia verejných inštitúcií rôzneho typu (napríklad ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, úrady práce, ap.)
• široká a odborná verejnosť
• médiá
• aktívni/e občania/občianky, najmä tí a tie, čo participujú na aktivitách ODZ ako monitori a monitorky
• predstavitelia a predstaviteľky spolupracujúcich MVO pôsobiaci/-e v jednotlivých regiónoch Slovenska

Ďalšie informácie – výstupy z projektu:

 

Na stiahnutie:

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sksekretariat@odz.sk
www.odz.sk

 

Projekt bol realizovaný s podporou Úradu vlády SR.