head5.png

Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii

Od októbra 2010 do septembra 2011 sme realizovali projekt Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac.
 
Diskriminácia (napr. na základe rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia a pod.) začala byť vnímaná ako problém až nedávno. Ani po prijatí relatívne kvalitnej antidiskriminačnej legislatívy (po vstupe SR do Európskej únie a premietnutí jej legislatívy do vnútroštátneho práva) sa ju však nedarí odstraňovať.
 
Na rozdiel od krajín západnej Európy je (anti)diskriminácia len okrajovým predmetom záujmu, dostatočnú pozornosť jej nevenujú ani univerzity a vedecké inštitúcie. V SR sa jej profesionálne venujú iba mimovládne organizácie. Tento spoločenský problém pritom nemožno riešiť bez interdisciplinárnej spolupráce (v právnej, filozofickej, psychologickej, sociologickej, politologickej a ekonomickej rovine).
 

Ciele:

  • pripravovať mladých profesionálov a profesionálky – psychologičky a psychológov na aktivity presadzujúce rovnosť, ľudskú dôstojnosť, spravodlivosť, spoločenskú kohéziu a zodpovednosť a na uplatňovanie ľudských práv
  • formovať študentov/študentky ako angažovaných občanov a občianky, rozvíjať ich schopnosti využívať získané poznatky v praxi
  • preniesť znalosti a skúsenosti mimovládnych organizácií z oblasti antidiskriminácie do prostredia vysokých škôl aj ostatného verejného sektora

 

Popis projektu:

Projekt včleňuje interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii do existujúcich kurzov na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK. Na jeho realizácii sa podieľajú odborníčky a odborníci z praxe spolupracujúce/i s naším združením, ako aj vyučujúce/i z Katedry psychológie pod vedením PhDr. Jany Plichtovej, PhD., profesorky sociálnej psychológie a garantky týchto kurzov.

 
Dôraz sa kladie na partnerský dialóg medzi vyučujúcimi a študentmi/študentkami, kritické myslenie a reflexiu obsahu, ako aj na samostatnosť a zodpovednosť študentiek a študentov. Projekt sprostredkúva vedomosti a rozvíja relevantné praktické a občianske spôsobilosti, generuje a realizuje tvorivé postupy v odstraňovaní diskriminácie a prispieva k prehodnocovaniu postojov a hodnôt samotných študentiek a študentov.

 
Prvá fáza (október 2010 – február 2011):

Príprava náplne, učebných materiálov a výučba o diskriminácii v interdisciplinárnom kontexte na kurzoch prof. Jany Plichtovej.

 
Vyučovanie prebieha formou interaktívnych a participatívnych seminárov. Študenti a študentky na nich spoluurčujú priebeh a dynamiku vzdelávania, aktívne participujú a spolupracujú na riešení modelových situácií. Ujasňovanie si problematiky a osvojovanie poznatkov a spôsobilostí prebieha počas štrukturovaných diskusií a facilitovaných skupinových procesov.

 
Vyučovanie sa sčasti uskutočňuje v našich priestoroch. Študenti a študentky sa tak zároveň bližšie oboznámia s prácou mimovládnej organizácie. Môžu sa aj priamo zapojiť do našej činnosti v oblasti (anti)diskriminácie a získať tak potrebné praktické skúsenosti s riešením reálnych problémov.

 
Druhá fáza (marec – september 2011):

Uplatňovanie získaných spôsobilosti a poznatkov z oblasti (anti)diskriminácie v aktivitách študentov/iek, individuálne alebo v malých skupinách, v spolupráci s expertmi/kami.

 
Uplatňovanie spôsobilostí a poznatkov získaných v prvej fáze projektu podporuje schopnosti študentov a študentiek tvorivo využívať teoretické koncepty v praxi, rozvíja ich tímové zručnosti a zvýšuje ich angažovanie v oblasti antidiskriminácie. To sa premietne aj do ich prístupu k svojej budúcej profesii.

 
V závere budeme monitorovať a vyhodnocovať výsledky projektu, napr. s pomocou interaktívnej spätnej väzby.

 

 

Cieľové skupiny:

  • študenti a študentky psychológie Filozofickej fakulty UK
  • osoby spolupracujúce s naším združeníma osoby pôsobiace na Katedre psychológie FiF UK (vzájomné obohacovanie sa v teoretických vedomostiach a v praktických zručnostiach odstraňovania diskriminácie)
  • osoby, resp. komunity/prostredia, na ktoré sa zamerajú aktivity študentiek a študentov (napr. médiá, užívatelia a užívateľky portálu www.diskriminacia.sk a i.)