head3.png

Online vzdelávacie podujatia pre Kanceláriu Ústavného súdu a Krajský súd v Prešove

ODZ, 10. 6. 2022

V spolupráci s Kanceláriou Ústavného súdu SR a Krajským súdom v Prešove sme v júni 2022 pripravili a uskutočnili dve online vzdelávacie podujatia Antidiskriminačné spory v konaniach pred súdmi SR. Zamerali sa na aplikáciu antidiskriminačného zákona s osobitným dôrazom na konania pred slovenskými súdmi a v rámci nich najmä na pracovnoprávne spory ako najčastejšie sa vyskytujúce spory v tejto oblasti.

Podujatia nadväzovali na semináre, ktoré sme pripravili pre sudkyne a sudcov pôsobiacich v obvode Krajského súdu v Prešove, resp. pre poradcov/poradkyne a analytikov/analytičky ÚS SR v rokoch 2019 až 2021. Pripravili sme ich v rámci našich projektov realizovaných vďaka finančnej podpore Active Citizens Fund – Slovakia a Veľvyslanectva USA v SR.

Obe podujatia poskytli ďalší priestor na hlbšie oboznámenie sa s niektorými špecifickými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi inštitútmi antidiskriminačného práva z pohľadu vnútroštátnej právnej úpravy, práva EÚ a medzinárodného práva. Rovnako sa zaoberali aj praktickými otázkami pri realizácii a aplikácii antidiskriminačného zákona a celkovo princípu rovnosti a nediskriminácie. Zakomponovali sme do nich aj informácie o vybranej judikatúre a aktuálnom vývoji v oblasti antidiskriminačného práva, najmä z pohľadu rozhodovacej činnosti vnútroštátnych súdov, Súdneho dvora EÚ, ESĽP a medzinárodných tribunálov, resp. kvázisúdnych orgánov (napr. výbory OSN).

Prezentácie a diskusia na podujatiach sa venovali napríklad formám diskriminácie (rozlišovanie priamej a nepriamej diskriminácie, špecifické formy vyjadrenia zákazu diskriminácie v niektorých osobitných právnych predpisoch a i.), zakázaným dôvodom diskriminácie (pohlavie/rod, vek, etnicita, imigrantský status, zdravotné postihnutie a i., aj vrátane tzv. „iného postavenia“), podmienkam, za ktorých možno diskrimináciu odôvodniť, nárokom, ktoré si možno uplatňovať v antidiskriminačných sporoch (napríklad náhrada nemajetkovej ujmy alebo iné nároky, ktoré explicitne nevyplývajú z antidiskriminačného zákona), ako aj niektorým procesným špecifikám konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania (napríklad prenesené dôkazné bremeno).

Ku konečnej podobe vzdelávania prispeli tiež aktuálne preferencie ich účastníčok a účastníkov. Obidve podujatia prebiehali interaktívnou formou, najmä riešením prípadovej štúdie a modelových situácií spojených s diskusiou a doplnených o príslušnú teóriu a judikatúru. Lektorovali právnička ODZ Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (ktorá podujatia aj facilitovala).

 

Podujatia sa realizovali v rámci projektov:
Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) a Karpatskou nadáciou
Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku financovaného z grantu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických

 

ACF_logo_black_w

USEmbassy_l_color