head2.png

Vzdelávanie sudcov a sudkýň so zameraním na antidiskriminačné spory pred súdmi SR

ODZ, 13. 12. 2020

V priebehu novembra a decembra 2020 naše občianske združenie v spolupráci s viacerými krajskými súdmi v Trnave, Žiline a Prešove a Kanceláriou Ústavného súdu SR v Košiciach realizovalo sériu vzdelávacích podujatí s názvom Antidiskriminačné spory v konaniach pred súdmi SR. Podujatia boli zamerané na aplikáciu antidiskriminačného zákona v sporoch vedených pred súdmi v SR, s dôrazom na pracovnoprávne spory ako spory, v ktorých sa najčastejšie vyskytuje antidiskriminačný prvok. Zúčastnili sa ich sudcovia a sudkyne troch krajských súdov i (kauzálne príslušných) okresných súdov, ako aj poradcovia a poradkyne Ústavného súdu SR.

Projekt s názvom Vzdelávanie sudcov a sudkýň a iných profesií verejného sektora zamerané na zvýšenie odborných kompetencií pri aplikácii a implementácii antidiskriminačného zákona bol realizovaný s podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačnej schémy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Pandémia COVID-19 a zavedené opatrenia, vrátane vyhlásenia núdzového stavu, zásadne ovplyvnili dianie v spoločnosti a zmenili okolnosti pre realizáciu vzdelávania. Vzhľadom na to sa všetky semináre uskutočnili v online prostredí. Viedli ich naše lektorky – právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. a psychologička PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

V úvode každého online seminára bol programový blok s prezentáciou venovanou objasneniu a ukotveniu problematiky zásady rovnakého zaobchádzania – napr. povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, formám diskriminácie, zakázaným dôvodom diskriminácie, výnimkám zo zásady rovnakého zaobchádzania. Ďalšia časť seminárov poskytla priestor na oboznámenie sa so základnými inštitútmi zásady rovnakého zaobchádzania a to nielen v kontexte vnútroštátnej právnej úpravy, ale aj práva EÚ a medzinárodného práva. Program sa zameriaval aj na niektoré procesné špecifiká antidiskriminačných sporov, napríklad v súvislosti s aplikáciou preneseného dôkazného bremena či aplikáciou tzv. vyšetrovacieho princípu súdmi, ako aj na niektoré špecifiká nárokov uplatňovaných v antidiskriminačných sporoch.

Interaktívnou formou vzdelávania prostredníctvom modelových situácií lektorky zapájali účastníkov a účastníčky do diskusie. Okrem iného sa venovali aj vybraným témam poskytovania pôrodnej starostlivosti a všeobecne reprodukčných práv: diskriminácii žien, uplatňovaniu výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania (s cieľom napĺňať práva žien) a inému porušovaniu práv žien. I keď sa v tomto roku všetky vzdelávacie podujatia uskutočnili online formou, vyvolalo riešenie modelových situácií plodnú odbornú diskusiu.

Pre Krajský súd v Prešove to nebola prvá skúsenosť so vzdelávacími aktivitami nášho združenia. Už minulý rok absolvovali podobný seminár. Naše Lektorky im ponúkli rozšírený pohľad na problematiku, najmä na výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania a špecifiká súdnych sporov, resp. iných sporov s antidiskriminačných prvkom, pričom riešili aj modelový súdny prípad.

Expertky ODZ okrem toho spracovali a následne integrovali do prezentácií a ďalších informačných výstupov vybranú judikatúru (súdy SR, Súdny dvor EÚ, ESĽP, medzinárodné súdne a kvázi súdne orgány). Väčšina spracovaných súdnych rozhodnutí je sprístupnená na webovej stránke diskriminacia.sk, ktorú spravujeme. Konkrétne ide o 15 rozhodnutí súdov SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie týkajúcich sa zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré predstavujú užitočný odborný prameň pre odborné vzdelávanie, využiteľné i v budúcnosti.

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občan, demokracia a zodpovednosť.

 

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

MS_logo

      ACF_logo_black_w