head6.png

Pozývame: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo (workshop)

ODZ, 16. 3. 2015

Študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) pozývame na workshop

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo.

Workshop bude viesť a odborné príspevky bude prezentovať Mgr. Monika Bosá, PhD.

Kedy: streda 25. marca 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: v budove ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave – v blízkosti priestorov združenia Občan, demokracia a zodpovednosť

Počas prestávok v priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby môžeme preplatiť cestovné a zabezpečiť ubytovanie.

 
Workshop organizujeme v rámci programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS, zameraného na presadzovanie práva na rovnosť, zlepšovanie kvality verejných politík v oblasti rodovej rovnosti s dopadom na odstraňovanie diskriminácie žien. Je určený ľuďom, ktorí chcú vo svojej (budúcej) profesii dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

 

Čo ponúkame:

  • posilnenie právneho povedomia – napr. o práve na rovnosť, práve na súkromie, práve na informácie a iných ľudských právach
  • rozvoj komunikačných zručností
  • získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií i tvorbe verejných politík, najmä v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti

 
Pre potreby organizačného zabezpečenia (kapacita miestnosti je limitovaná) nám, prosím, pošlite prihlášku čím skôr, najlepšie do 20. marca 2015.

Prihlásiť sa môžete vyplnením online formulára alebo prostredníctvom e-mailu na adresu sekretariat@odz.sk. V prihláške uveďte meno a priezvisko, ročník štúdia v akad. roku 2014/2015, školu, fakultu, odbor štúdia, tel./mobil, e-mail a adresu pre poštový kontakt.

 

Stiahnite si – ďalšie informácie:

 
Naším hlavným cieľom je prispieť k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti – neformálnym vzdelávaním i prostredníctvom advokačných aktivít a vedením strategických súdnych sporov.

Podrobnejšie informácie o nás, o našich aktivitách a projektoch nájdete na tejto stránke, na špecializovanom portáli www.diskriminacia.sk alebo na facebooku https://www.facebook.com/odz.sk.
 
Tešíme sa stretnutie s Vami!

 
 
Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.