head1.png

POZÝVAME: Vzdelávacie podujatia o ľudských právach pre verejnú správu a sudcov/sudkyne

ODZ, 23. 10. 2015

Ľuďom zamestnaným v súdnictve, verejnej správe a verejných inštitúciách ponúkame účasť na vzdelávacích podujatiach, ktoré sme pripravili v Bratislave:

  • verejná správa a verejné inštitúcie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách – pondelok 9. novembra 2015
  • sudcovia a sudkyne: Aspekty spravodlivosti pri rozhodovaní o otázkach ľudských práv – utorok 10. novembra 2015

Podujatia realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
 
* * * * * * *

POZOR! – AKTUALIZUJEME:
S poľutovaním oznamujeme, že vzdelávacie podujatie pre sudcov a sudkyne rušíme pre malý počet prihlásených.

* * * * * * *


Téma ľudských práv je v súčasnosti veľkou výzvou pre ľudí mnohých profesií, ktorí pracujú vo verejnej správe a verejných inštitúciách. Je v svojej podstate multidisciplinárna a v sociálnej realite dneška aj veľmi náročna a mnohorozmerná. Tvorí však dôležitý kontext pre akékoľvek rozhodovanie.

Rozhodli sme sa predstaviť ju v inej podobe, ako je tradične ponúkaná v systéme vzdelávania. Chceme sa zamerať najmä na hodnoty a postoje s aktuálnym ľudskoprávnym zarámcovaním tejto problematiky.

Podujatie preto nemá striktne stanovený program. Prebehne v troch 90-minútových blokoch participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií, s veľkým priestorom pre diskusiu a výmenu skúseností. Budú ho viesť naše skúsené lektorky – právnička JUDr. Daniela Lamačková a psychologička PhDr. Alena Ambrózová.

Obed a občerstvenie v priebehu podujatia sú zabezpečené. V prípade potreby môžeme preplatiť cestovné.
 
Pre bližšie informácie a prihlásenie kontaktujte čím skôr, prosím, sekretariát nášho združenia: 
tel. 02-5292 0426, 5292 5568, sekretariat@odz.sk.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť

Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk
www.odz.sk
www.diskriminacia.sk

 

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 1992 s cieľom posilňovať spravodlivosť a uplatňovanie princípov demokracie a aktívne spoluvytvárať fungujúce mechanizmy občianskej participácie. Má veľa skúseností s realizáciou programov zameraných na ľudské práva, (anti)diskrimináciu i občiansku participáciu, pričom aktivity sa dejú formou vzdelávania, účasťou na tvorbe politík, presadzovaním zmien v legislatíve, právnou litigáciou, publikovaním literatúry a pod. Združenie uskutočnilo mnoho tréningov s rôznorodými cieľovými skupinami – aj sudcami a sudkyňami (v rokoch 2009 az 2013) – zamerané na ľudské práva a antidiskrimináciu v sociálnoprávnom kontexte. Vydalo k týmto témam množstvo publikácií, medzi inými i Komentár k antidiskriminačnému zákonu (2008). V súčasnosti realizuje projekty zamerané napr. na posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt i zlepšenie inštitucionálnej ochrany ľudských práv žien.

 

MZVaEZ_logo_w