head5.png

SEMINÁR: Antidiskriminácia v interdisciplinárnom kontexte

Cyklus seminárov o antidiskriminácii je určený sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám i súdnym úradníkom a úradníčkam. Úvodný seminár sa konal v júni 2009, druhý sa uskutočnil 15. – 16. októbra 2009 a tretí je plánovaný na apríl 2010.

Semináre sa uskutočnia v rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti, realizovaného na základe Blokového grantu NOS-OSF a financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Právo na rovnosť a nediskrimináciu je pevnou súčasťou legislatívy SR – či už ako všeobecný ústavný princíp alebo ako právo konkretizované v tzv. antidiskriminačnom zákone a následne v ďalších právnych predpisoch spadajúcich do vecnej pôsobnosti antidiskriminačného zákona. Otázky antidiskriminačného práva však na Slovensku zatiaľ nie sú zosystematizované do samostatného právneho odvetvia, resp. samostatnej právno-vedeckej disciplíny. Združenie Občan a demokracia, dlhodobo aktívne v oblasti antidiskriminácie, reaguje na túto skutočnosť a snaží sa svojou publikačnou a vzdelávacou činnosťou prispieť k preklenutiu obdobia, ktoré je charakteristické nedostatkom odborných informačných zdrojov napomáhajúcich efektívnej realizácii a aplikácii práva v tejto oblasti.

Semináre sú zamerané na základné otázky antidiskriminačného práva v kontexte právneho poriadku SR (najmä s ohľadom na zakotvenie princípu rovnosti v Ústave SR a v antidiskriminačnom zákone), ako aj na medzinárodné štandardy práva na rovnosť. Pozornosť je venovaná aj relevantným otázkam práva na rovnosť a princípu nediskriminácie v kontexte ich zakotvenia v práve Európskeho spoločenstva. Problematika antidiskriminácie má interdisciplinárny charakter, a preto bude obsah seminárov integrovať aj jej psychologické a sociologické aspekty.

Semináre vedú expertky a experti v oblasti antidiskriminácie spolupracujúce/i so združením Občan a demokracia (vrátane zahraničných, prizvaných v neskorších štádiách projektu). Väčšina z nich má interdisciplinárnu expertízu v oblasti práva, psychológie či sociológie. Okrem tradičných prednáškových a prezentačných metód je metodológia seminárov obohatená o viacero interaktívnych a participatívnych prvkov, ktoré umožňujú účastníčkam a účastníkom priamu spoluúčasť na tvorbe ich obsahu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Hlavné okruhy tém seminárov zameraných na antidiskrimináciu:

  1. základné právno-teoretické a právno-filozofické otázky súvisiace s právom na rovnosť a s antidiskrimináciou;
  2. všeobecné zakotvenie práva na rovnosť a zákazu diskriminácie v dokumentoch medzinárodného práva a relevantná judikatúra príslušných súdnych a kvázisúdnych orgánov zriadených na základe relevantných medzinárodných dohovorov (napr. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím);
  3. zakotvenie práva na rovnosť ako jedného zo základných princípov práva Európskeho spoločenstva a spôsob jeho premietnutia do primárnej a sekundárnej legislatívy a judikatúry ES;
  4. zakotvenie práva na rovnosť a zákazu diskriminácie v právnom poriadku SR so zameraním na zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon);
  5. špecifiká diskriminácie vo vzťahu k jednotlivým dôvodom diskriminácie (napr. rasa a etnicita, pohlavie a rod, náboženstvo a viera, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia a pod.) a ich vzájomné prieniky v kontexte tzv. viacnásobnej diskriminácie;
  6. základné sociologické aspekty diskriminácie s dôrazom na existujúce kvantitatívne a kvalitatívne výskumy uskutočnené v SR;
  7. psychologické, ekonomické a iné individuálne a štruktúrne dopady diskriminácie.

 

Na stiahnutie: