head4.png

ZA TRANSPARENTNÉ SÚDNICTVO REŠPEKTUJÚCE PRINCÍP ROVNOSTI

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť nezávislosť a nestrannosť súdnictva aj dôveru verejnosti v jeho zákonné a transparentné rozhodovanie. Zároveň posilniť aj významný aspekt rozhodovania súdov, ktorý si vyžaduje hĺbkové a interdisciplinárne porozumenie problematiky – princíp rovnosti.

Realizáciou projektu a ďalšími naň nadväzujúcimi aktivitami, ktoré organizujeme až podnes, usilujeme o posilnenie princípov právneho štátu: najmä princípu rovnosti a nediskriminácie, princípu právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní a princípu zákonnosti. Dôležité je aj posilnenie verejnej kontroly súdnictva a posilnenie občianskej participácie.

S týmito cieľmi sme realizovali a realizujeme vzdelávanie sudcov a sudkýň,vyšších súdnych úradníkov a úradníčok v oblasti antidiskriminácie a v oblasti rodovej rovnosti a ženských práv. V snahe o skvalitnenie rozhodovania súdov zároveň presadzujeme efektívnejšie napĺňanie práva verejnosti na prístup k súdnym rozhodnutiam. Do týchto našich aktivít zapájame aj študentov a študentky vysokých škôl, s cieľom zvyšovať kapacity a scitlivovať mladých aktívnych ľudí v tejto oblasti.

Pripravili sme dve série vzdelávacích seminárov:

Cyklus seminárov o antidiskriminácii sa zameral na základné otázky antidiskriminačného práva v kontexte právneho poriadku SR (najmä Ústavy SR a antidiskriminačného zákona) a na medzinárodné štandardy práva na rovnosť. Pozornosť venoval aj relevantným otázkam práva na rovnosť a nediskriminácii v práve Európskeho spoločenstva. Cyklus seminárov o rodovej rovnosti sa zameral najmä na základné teoretické koncepty a medzinárodnoprávne štandardy v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Metodologicky semináre obsahovali veľa interaktívnych a participatívnych prvkov (diskusie, prácu v malých skupinách a pod.). Vytvárali tým priestor aj na prehodnocovanie postojov a predsudkov, ktoré môžu sprevádzať rozhodovanie súdov a spôsobovať jeho diskriminačné dopady. Semináre viedli interné a externé expertky a experti združenia (vrátane zahraničných), s interdisciplinárnou expertízou v oblasti práva, psychológie, sociológie a príbuzných vedných odborov.

Vlastný projekt sme realizovali od apríla 2009 do decembra 2010 v rámci Blokového grantu NOS-OSF. Financoval ho Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR. Aktivity nadväzujúce na projekt organizujeme až podnes, s finančnou podporou rôznych donorov.