head5.png

Seniorky a seniori aktívne/i v obhajovaní svojich práv a záujmov

V období od júna do novembra 2011 sme realizovali projekt Seniorky a seniori aktívne/i v obhajovaní svojich práv a záujmov, ktorý vo svojej Jarnej výzve podporil Fond GSK. Projekt sčasti podporili aj Nadácia OrangeÚrad vlády SR.

V našej spoločnosti pribúda stále viac ľudí v seniorskom veku, ktorých potenciál sa dostatočne nevyužíva. Neraz čelia nerovnému až zlému zaobchádzaniu zo strany inštitúcii, ktoré by mali stáť na ich strane (napr. v zdravotnej a sociálnej starostlivosti) alebo sú dokonca pre nich vytvorené (domovy dôchodcov, atď.). Alarmujúce sú aj prípady násilia na starších ľuďoch.

Je preto veľmi dôležité dodať seniorom a seniorkám vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu kvalifikovane riešiť problémy a aktívne sa zapájať do ochrany ľudských práv a antidiskriminácie. Vďaka svojim skúsenostiam, túžbe po spoločenskom zapojení i voľnému času môžu účinne reprezentovať verejnosť pri aktivitách občianskej kontroly a advokácie za svoje práva, ako aj za kvalitnejší život v starobe. To je v záujme celej občianskej spoločnosti.

Ciele:

  • rozvíjať kompetencie senioriek a seniorov potrebné pre ich občianske aktivity
  • posilniť seniorky a seniorov v obhajovaní svojich práv a záujmov
  • posilniť ich v obhajovaní záujmov verejnosti, pre rozvoj občianskej spoločnosti – o. i. prostredníctvom kontroly verejných inštitúcií

Popis projektu:

V rámci projektu hľadáme záujemcov a záujemkyne seniorského veku. Koncepčne sme pripravili a realizujeme dva poldňové tréningy občianskych kompetencií seniorov a senioriek. Tréningy prispejú k posilneniu ich právneho povedomia v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie (so zameraním špeciálne na diskrimináciu z dôvodu veku) a k rozvoju ich občianskych kompetencií a komunikačných zručností (riešenie konfliktných situácií, aktívne počúvanie, vyjednávanie, asertívne správanie a pod.). Účastníci a účastníčky sa na nich zároveň oboznámia so základnými princípmi monitoringu verejných politík a verejných inštitúcií.

V ďalšej fáze projektu sa zapoja do konkrétnych aktivít na podporu vlastného záujmu aj záujmu verejnosti, s priebežnou supervíziou nášho združenia. Seniori a seniorky budú formulovať žiadosti o informácie a aktívne komunikovať s inštitúciami zodpovednými za riešenie ich problémov. Následne budú spracovávať a vyhodnocovať túto komunikáciu a v spolupráci s naším združením plánovať ďalší postup v dosahovaní svojich zámerov.

Na základe získaných praktických skúseností budú seniori a seniorky posilnení/é v schopnosti samostatne fungovať ako advokáti/ky pre vlastnú vec aj vec verejnú aj šíriť informácie o projekte smerom k verejnosti. Po skončení projektu budú motivovaní/é pôsobiť ako ambasádori a ambasádorky zmien v postavení starších ľudí v spoločnosti. Zvýši sa tiež ich potenciál vytvárať siete s inými staršími ľudmi a získavať ich pre občiansky monitoring a obhajobu vlastného i verejného záujmu.

 

Cieľové skupiny:

  • seniori a seniorky
  • mimovládne organizácie spolupracujúce so seniormi a seniorkami
  • verejné inštitúcie
  • verejnosť

Pozrite aj: