head6.png

Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie

Projekt si kladie za svoj hlavný cieľ posilniť odborné kapacity právnickej a žurnalistickej obce, a to komplexným (teoretickým aj praktickým) antidiskriminačným vzdelávaním študentiek a študentov práva a žurnalistiky. Účastníci a účastníčky projektu zároveň pod supervíziou participujú na antidiskriminačných aktivitách združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (predtým Občan a demokracia). Predpokladáme, že po skončení projektu budú na rôznych úrovniach a rôznymi spôsobmi pôsobiť v oblasti antidiskriminácie.
 
Ďalšie cieľové skupiny projektu:

  • široká verejnosť – najmä prostredníctvom výstupov uverejnených na portáli www.diskriminacia.sk,
  • mimovládne organizácie, ktorých kapacity by sa mali perspektívne posilniť vytvorením skupiny odborníčok a odborníkov spôsobilých kvalifikovane sa zaoberať (anti)diskrimináciou,
  • verejné inštitúcie a osoby zodpovedné za rozhodovanie ovplyvňujúce situáciu v oblasti (anti)diskriminácie, ktoré môžu z projektu profitovať jednak priamo – napr. existenciou nových informačných zdrojov týkajúcich sa (anti)diskriminácie, jednak nepriamo – vytvorením nových odborných kapacít, o ktoré by sa tieto inštitúcie mohli v budúcnosti obohatiť.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Mapovanie právneho prostredia

Táto projektová aktivita mapuje právne prostredie, ktoré spoluvytvárapredpoklady pre antidiskriminačnú ochranu a ktoré zároveň identifikujeprávne bariéry, ktoré tejto ochrane bránia alebo ju sťažujú. Aktivita mapuje aj existujúce inštitucionálne zázemie a politiky zamerané na plnenie antidiskriminačnej agendy a identifikuje ich nedostatky. Generuje zároveň kľúčové oblasti a otázky, na ktoré sa zameriava vzdelávacia časť projektu.

Aktivita si kladie za cieľ vytvoriť priestor pre priamu interakciu širšej komunity aktérok a aktérov činných v antidiskriminačnej oblasti. Jej výsledkom je sada identifikovaných problémov a odporúčaní, ktoré slúžia ako východiská pre ďalšie aktivity projektu.

Médiá – monitoring a tvorba štandardov

Táto projektová aktivita mapuje aktuálne mediálne prostredie vo vzťahu k antidiskriminačnej oblasti, identifikuje úroveň kvality informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie, komunikačné kódy, ktorými sa tieto informácie odovzdávajú, predsudky a stereotypy, ktoré sú v nich obsiahnuté a dopady, ktoré tieto informácie a spôsob ich sprostredkovania majú na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

Získaný materiál zároveň slúži ako základ pre tvorbu štandardov citlivej žurnalistiky v antidiskriminačnej oblasti. Výsledky sú spracované v publikácii Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie, ktorá je sprístupnená v sekcii Ponuka/Publikácie aj na portáli www.diskriminacia.sk.

Vzdelávanie a prax pre študentky a študentov vysokých škôl v antidiskriminačnej oblasti

Počas projektu sa uskutočnia viaceré tréningy s cieľom:

  • vybudovať u cieľovej skupiny pevný teoretický základ v otázkach súvisiacich s právom na rovnosť a s diskrimináciou a umožniť jej členkám a členom získať hlboký interdisciplinárny vhľad do problematiky (anti)diskriminácie,
  • vybaviť cieľovú skupinu praktickými zručnosťami, ktoré jej umožnia aktívne presadzovať právo na rovnosť a nediskrimináciu a upevňovať tieto zručnosti,
  • vytvoriť priestor pre študentky a študentov, aby mohli budovať svoju profesionalitu v oblastiach týkajúcich sa antidiskriminácie, realizovať svoje predstavy a uplatňovať svoju kreativitu v profesijnom živote vo veciach, ktoré zároveň predstavujú dôležitú oblasť verejného záujmu,
  • umožniť študentom a študentkám, aby sa stali súčasťou sietí rovesníkov a rovesníčok rovnakého aj odlišného profesijného zamerania.

V rámci tejto aktivity študentky a študenti realizujú činnosti týkajúce sa antidiskriminácie. Môže ísť o participáciu na antidiskriminačných aktivitách, ktoré realizuje alebo bude realizovať ODZ – napr. tvorba odborných právnických článkov o (anti)diskriminácii, tvorba populárno-náučných článkov alebo iných mediálnych výstupov o diskriminácii, vyhľadávanie káuz, ktoré sa týkajú diskriminácie, participácia na tvorbe portálu www.diskriminacia.sk, poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie, participácia na tvorbe legislatívy a verejných politík v oblasti antidiskriminácie, vyhľadávanie podujatí týkajúcich sa diskriminácie a účasť na nich, prvotné spracovanie dát z monitoringu médií v oblasti antidiskriminácie (uskutočneného v rámci tohto projektu), účasť na diskusiách na portáli www.diskriminacia.sk a pod. Môže ísť aj o realizáciu aktivít, pre ktoré sa študentky a študenti rozhodnú samy/sami – napr. publikovanie v odborných periodikách, v printových a internetových médiách, dobrovoľnícka práca v mimovládnych organizáciách, ktoré sa venujú antidiskriminácii a pod. Počas realizácie činností sa študentkám a študentom poskytuje supervízia.

Mediálne výstupy

V tejto časti kladú realizátorky a realizátori projektu dôraz na to, aby študentky a študenti práva a žurnalistiky medzi sebou spolupracovali. Spolupráca povedie k tomu, že jednotlivé mediálne výstupy budú spĺňať kritériá právnickej odbornosti. Zároveň budú napĺňať zodpovedajúce mediálne štandardy, vrátane štandardov citlivej žurnalistiky v antidiskriminačnej oblasti, ktoré sa vytvoria v rámci projektu. Táto spolupráca zároveň pomôže upevniť siete, ktoré medzi študentmi a študentkami počas projektu vzniknú.

 
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, zo štátneho rozpočtu SR a grantu organizácie Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.