head2.png

Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie – dodržiavanie zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Od októbra 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce. Projekt bol súčasťou Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010, podporeného Úradom vlády SR.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť situáciu v oblasti (anti)diskriminácie na trhu práce, a to v dvoch špecifických oblastiach:

 1. Zvýšenie efektívnosti fungovania inšpektorátov práce
 2. Zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR

Zameriavali sme sa pritom na nasledujúce dôležité problémy:

1. Zvýšenie efektívnosti inšpektorátov práce:

 • posilniť inšpektorky a inšpektorov práce v porozumení fenoménu diskriminácie a porušovania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, jeho právnych aspektov, ako aj v identifikovaní a sankcionovaní porušovania tejto zásady
 • identifikovať metodologické, inštitucionálne, organizačné a legislatívne nedostatky inšpektorátov práce v efektívnom postihovaní porušovania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, spolu s inšpektorátmi navrhnúť riešenia pri ich eliminácii
 • posilniť spôsobilosť inšpektorátov práce postihovať porušenia zásady rovného zaobchádzania zamestnávateľmi a tak zlepšiť dodržiavanie tejto zásady
 • zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a mimovládnymi organizáciami – najmä inšpektorátmi práce, ministerstvom práce a naším združením

2. Zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR:

 • zmapovať situáciu v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek na trhu práce v SR, existujúcich verejných politík, opatrení a praktík a z toho vyplývajúcich bariér pre migrantky a migrantov, ktoré im zabraňujú plne sa zapojiť na trhu práce
 • prispieť k scitliveniu, informovanosti a porozumeniu problémom a potrebám migrantov a migrantiek zo strany odbornej aj laickej verejnosti v SR, k zvnútorneniu si potreby a zákonnej povinnosti nediskriminačne zaobchádzať s migrantmi a migrantkami na trhu práce
 • otvoriť intenzívnejšiu verejnú aj odbornú diskusiu o týchto témach a zlepšiť komunikáciu o nich medzi vládnym/verejným a mimovládnym sektorom

AKTUÁLNA SITUÁCIA

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

1. Inšpektoráty práce

V rámci projektu sme uskutočnili tri jednodňové vzdelávacie stretnutia o (anti)diskriminácii pre inšpektorky a inšpektorov práce zo všetkých inšpektorátov v SR, vrátane Národného inšpektorátu práce (NIP). Zamerali sme sa najmä na:

 • právne aspekty diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania
 • zakázané dôvody diskriminácie a ich špecifiká (aj vo vzťahu k najčastejším prejavom diskriminácie), aj v ich vzájomnej kombinácii – viacnásobná diskriminácia,
 • identifikovanie diskriminácie inšpektorátmi práce v kontexte procesných požiadaviek legislatívy SR a EÚ,
 • efektívne iniciatívne postihovanie porušení zásady rovnakého zaobchádzania zamestnávateľmi (t. j. bez čakania na podnety od dotknutých jednotlivcov),
 • efektívne poskytovanie poradenstva inšpektorátmi práce.

Vzdelávacie podujatia prebiehali interaktívnou a participatívnou formou – tak boli čo najpraktickejšie a reflektovali bezprostredné potreby účastníčok a účastníkov, ako aj systémové potreby inšpektorátov práce. Na stretnutiach sme rozdali teoretické aj praktické materiály v oblasti (anti)diskriminácie. Súčasne prebiehala diskusia o bariérach a systémových problémoch, ktorým inšpektoráty práce čelia pri identifikovaní a potláčaní prejavov diskriminácie a iného porušovania zásady rovnakého zaobchádzania.

V závere projektu sme vypracovali výstupný materiál  sumarizujúci problémy, bariéry a systémové nedostatky pri realizácii inšpekcie práce v oblasti práva na rovné zaobchádzanie. Sprístupnili sme ho relevantným aktérom a aktérkam a širšej verejnosti.  Odporúčania riešení zároveň komunikujeme tvorkyniam a tvorcom legislatívy a politík aj prostredníctvom iných mechanizmov na elimináciu prejavov diskriminácie.

 • Výstupný materiál z projektuInšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

2. Migranti a migrantky

So zámerom získať informácie týkajúce sa diskriminácie migrantov a migrantiek sme oslovili najmenej 50 subjektov verejného a súkromného práva – štátne orgány, verejné inštitúcie, zamestnávateľov a pod. Zo získaných reakcií sme analyzovali najčastejšie bariéry spôsobujúce diskrimináciu migrantov a migrantiek, ako aj ich príčiny. Na základe zistených poznatkov sme preto vypracovali odporúčania tvorcom a tvorkyniam verejných politík a legislatívy, napr. ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvu školstva, NR SR, NIP a manažmentom inšpektorátov práce, ako aj celkovú analýzu situácie.

Analýza  môže slúžiť ako dobrý východiskový bod pre nastavovanie zásad, odporúčaní, koncepcií a politík v oblasti diskriminácie migrantov/iek či ako východisko pre monitoring a evalváciu programov a politík v oblasti antidiskriminácie. Po zverejnení na portáli www.diskriminacia.sk môže slúžiť širokému spektru aktérov a aktérok v oblasti antidiskriminácie aj ako podkladový materiál pre verejný diskurz.

 • Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku

 

Ďalšie informácie:

Pozrite aj:

 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.