head4.png

2014

Novým vládnym splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti je Martin Giertl

MV SR, 5. 11. 2014

Vláda SR v stredu 5. novembra 2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dvaapolročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval na funkciu na konferencii mimovládnych neziskových organizácií v októbri 2013. Na menovaní Martina Giertla sa zhodli čelní predstavitelia a predstaviteľky mimovládneho sektora s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom. Do funkcie nastupuje 15. novembra 2014. Continue reading

Štát sa nesmie zbavovať zodpovednosti na úkor rodiacich žien

ODZ / Ženské kruhy, 4. 11. 2014

Mimovládne organizácie prezentovali prvé zistenia z monitoringu dodržiavania práv žien v pôrodniciach

Čo sa deje ženám pri pôrode dieťaťa, za akých podmienok a okolností rodia ženy v zdravotníckych zariadeniach – to je vážny problém zdravotníctva a celej spoločnosti na Slovensku, ktorému sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Pritom to ani zďaleka nie sú iba medicínske otázky, ale aj dôležité témy ľudských práv žien. Zhodlo sa na tom takmer 50 účastníčok a účastníkov odbornej konferencie REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien. Konferenciu zorganizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy. Continue reading

Konferencia REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien

V spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy sme 29. októbra 2014 v Bratislave usporiadali odbornú konferenciu REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien. Jej cieľom bolo prispieť k systémovým zmenám v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien.

Konferencia sa venovala výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na ich zdravie, dôstojnosť, sebaúctu, autonómiu, ekonomickú nezávislosť a celkovo na pocit šťastia a životnej pohody – teda so zásadnými dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a na ich slobodu. Druhým tematickým okruhom boli ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä ich porušovanie pri pôrodoch (t. j. pred, počas a po pôrodoch) v pôrodniciach na Slovensku. Continue reading

Ústavný súd povolil hru s ohňom. Spochybníme práva iných?

Pravda.sk, 28. 10. 2014

Nečakané rozhodnutie. Ľudskoprávni aktivisti sú v šoku, prekvapení zostali aj viacerí právnici. Ústavný súd v utorok rozhodol, že tri zo štyroch navrhovaných otázok pre referendum, ktoré žiada Aliancia za rodinu, sú v súlade s ústavou, jedna nie. Referendum sa teda podľa všetkého uskutoční. Podľa aktivistov rozhodnutie súdu znamená, že “väčšina môže rozhodovať o právach menšiny”.

Ústavnosť otázok dal posúdiť prezident Andrej Kiska. Mal totiž pochybnosti, či sa netýkajú ľudských práv. Tie totiž nemôžu byť predmetom ľudového hlasovania. Prezidentská kancelária v utorok nepotvrdila, či Kiska referendum vypíše. „Po doručení rozhodnutia Ústavného súdu si ho prezident preštuduje a v krátkom čase oznámi svoje rozhodnutie,“ uviedol jeho hovorca Roman Krpelan. Continue reading

REPRODUKCIA versus PRODUKCIA. Začarovaný kruh diskriminácie žien (konferencia)

ODZ, 13. 10. 2014

Pre odbornú verejnosť pripravujeme konferenciu REPRODUKCIA versus PRODUKCIA. Začarovaný kruh diskriminácie žien, s cieľom prispieť k systémovým zmenám v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Konferencia sa bude venovať výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam začarovaného kruhu diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na ich zdravie, dôstojnosť, sebaúctu, autonómiu, ekonomickú nezávislosť a celkovo na pocit šťastia a životnej pohody – teda so zásadnými dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a na ich slobodu. Zameria sa aj na ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä na ich porušovanie pri pôrodoch, presnejšie pred, počas a po pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku.
 
Konferencia sa koná v stredu 29. októbra 2014 od 9:00 do 16:30 hod. v Austria Trend Hoteli na Vysokej ulici č. 2A v Bratislave. Continue reading

Keď vyrastiem, chcem fair play!

Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.

Inštitút rodovej rovnosti, 11. 10. 2014

Kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť.

Ked_vyrastiem_banner_dievca
Continue reading

Výzva: Nežná revolúcia v šuflíkoch

Nadácia Milana Šimečku, 9. 10. 2014

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje výzvu Nežná revolúcia v šuflíkoch, ktorej cieľom je zozbierať súkromné fotografie z obdobia Novembra 1989. Pri príležitosti 25. výročia tejto významnej udalosti sa rozhodla venovať svoje podujatie Remember November téme Revolúcia v regiónoch. Chce pripomenúť občanom a občiankam Slovenska, že novembrové udalosti sa nespájajú iba s Bratislavou a Námestím SNP, ale že sa diali po celom Slovensku. Popri iných aktivitách, ktoré pripravuje, by chcela zrealizovať výstavu fotografií zachytávajúcich udalosti Novembra ’89 v rôznych mestách a regiónoch Slovenska. Pri tejto príležitosti prosí o pomoc a spoluprácu.

Remember_November_logotype_2012
Continue reading

Advokačné aktivity pre zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a rodovú rovnosť vo verejných politikách

V období od októbra 2014 do januára 2016 realizujeme projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. K jeho realizácii prizývame aj slovenské ženské mimovládne organizácie a spolupracujeme s nimi. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva – oblasť Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Continue reading

Bonding – Matkina náruč po pôrode

Ženské kruhy, 1. 10. 2014

Občianske združenie Ženské kruhy spúšťa prvého októbra mediálnu kampaň o popôrodnom „bondingu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť raného kontaktu matky a dieťaťa po pôrode. V rámci kampane bude v televíznom a rozhlasovom vysielaní RTVS počas októbra zaradený spot o skúsenostiach žien s bondingom. Súčasťou kampane je aj vydanie brožúry Bonding – Matkina náruč po pôrode. Brožúra je verejne dostupná v elektronickej verzii na webovej stránke www.zenskekruhy.sk. Autorky Gabriela Janovičová a Miroslava Rašmanová si dali za cieľ vytvoriť publikáciu prístupnú širokej verejnosti. Prináša informácie o podpore bondingu prostredníctvom kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode, o jej význame pre matku a dieťa. Celkový dojem podporujú autentické fotografie. Continue reading

Pripomienkovali sme nový Civilný sporový poriadok

ODZ, 30. 9. 2014

Ministerstvo spravodlivosti SR vypracovalo a do pripomienkového konania predložilo návrh Civilného sporového poriadku (CSP). Ten čoskoro nahradí v súčasnosti (a už dlhé roky) platný Občiansky súdny poriadok, podľa ktorého sa vedú spory na súdoch v občianskoprávnych veciach. Po konzultáciách s viacerými mimovládnymi organizáciami sme preto vypracovali hromadnú pripomienku. Navrhujeme v nej ministerstvu, ako sa vysporiadať s ustanoveniami CSP, ktoré by mali dôsledky aj pre antidiskriminačné spory a oslabili by existujúcu procesnú ochranu a možnosti žalobcov a žalobkýň v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Získali sme pritom podporu 35 ďalších mimovládnych organizácií, činných väčšinou v ľudskoprávnej oblasti, a viacerých členov a členiek Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.* Continue reading