head4.png

Moje práva – môj pôrod. Zvyšovanie právneho vedomia žien

ODZ, 20. 12. 2020

V priebehu decembra naše občianske združenie v spolupráci s Iniciatívou žien v Prešove realizovalo dve podujatia s názvom Moje práva – môj pôrod. Boli zamerané na zvyšovanie právneho vedomia žien v komunitách a rozvíjanie ich kompetencií potrebných pri presadzovaní ľudských práv žien pri pôrodoch. Zúčastnili sa ich aktivistky a aj ďalšie záujemkyne z kruhu stálych podporovateliek Iniciatívy žien spomedzi tehotných či nedávno rodiacich žien z Prešova a okolia.

Pandémia ochorenia COVID-19 a zavedené opatrenia, vrátane vyhlásenia núdzového stavu, zásadne ovplyvnili dianie v spoločnosti a zmenili okolnosti pre realizáciu vzdelávania. Vzhľadom na to sa obe podujatia uskutočnili v online prostredí. Viedli ich naše lektorky – právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. a psychologička PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Online pracovné stretnutie vzdelávacieho a konzultačného charakteru sa uskutočnilo 11. decembra 2020. Predmetom stretnutia boli konzultácie týkajúce sa možností a stratégií praktického presadzovania práv žien pri pôrodoch (v konkrétnych, individuálnych či systémových prípadoch). Okrem toho naše lektorky ozrejmili možné riešenia konkrétnych/situačných prípadov porušovania práv, ale aj špecifikú situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a možnosti, ako čo najefektívnejšie presadzovať práva tehotných a rodiacich žien práve v tomto období.

Online pracovné stretnutie prinieslo mnoho inšpirácií v problematike vytvárania strategického a cieleného tlaku na príslušné zdravotnícke zariadenia a orgány štátu či verejnej správy, ale aj naplánovania včasnej intervencie, ktorá môže pomôcť k lepšiemu riešeniu aktuálneho prípadu.

V nadväznosti na pracovné stretnutie sa o týždeň neskôr (17. decembra 2020) konal online workshop, ktorého sa zúčastnili členky Iniciatívy žien Prešov, viaceré účastníčky predošlých podujatí a ďalšie spolupracujúce aktívne ženy.

Na workshope formou facilitovanej diskusie prevažovali témy poskytovania pôrodnej starostlivosti výlučne na báze informovaného súhlasu, s dôrazom na dodržiavanie ďalších práv a praktické premietnutie týchto požiadaviek do poskytovania pôrodnej starostlivosti. Zámerom online workshopu bolo aj rozšírenie vedomostí o právach a o procesoch smerujúcich k ich praktickému dosiahnutiu, výmena skúseností, posilnenie občianskych kompetencií a komunikačných spôsobilostí žien.

Workshop poskytol praktické informácie o možnostiach domáhania sa práv pri pôrode, ako aj priestor pre hlbšie zoznámenie s témou a na vytváranie partnerstiev a spojenectiev. V rámci diskusie bolo navyše možné položiť naliehavé otázky, zdieľať aktuálne postrehy a podeliť sa o skúsenosti.

Vnímame obe podujatia ako cennú príležitosť osobného, aj keď virtuálneho kontaktu, v rámci ktorého môžeme aj v čase pandémie ďalej zvyšovať právne vedomie žien a posilňovať ich tak pri presadzovaní ľudských práv žien pri pôrodoch.

 

Podujatia sme realizovali s finančnou podporou programu Nadácie VolkswagenACF – Slovakia.

Projekt Moje práva – môj pôrod podporila Nadácia Volkswagen.

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Nad_vW_logo-3D_2016_R_v01_sni_202x53

ACF_logo_black_w