head1.png

2012

Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

Continue reading

Bez diskriminácie získame viac

Changenet.sk, 27. 7. 2012

Právo na rovnosť – i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch – sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem však zatiaľ nie je taký veľký, ako by si táto téma zaslúžila.

 

Continue reading

ODZ: 20 rokov na ceste k rovnosti

14. 6. 2012 / ODZ

Ani sme sa nenazdali a ubehlo 20 rokov na ceste k rovnosti… Počas celého tohto obdobia informujeme, argumentujeme, vzdelávame a presviedčame, že ľudské práva patria všetkým ľuďom a nediskriminovať sa oplatí.

Pri príležitosti 20. výročia našej činnosti sme preto 14. júna 2012 pripravili priateľské stretnutie pre všetkých našich spolupracovníkov a spolupracovníčky, podporovateľky a podporovateľov. Vo veľmi príjemnom prostredí reštaurácie Pohoda na okraji Horského parku v Bratislave sme sa spoločne obzreli za dvadsaťročnicou, ktorá tak rýchlo ubehla. Len vybrané fotografie a spomienky, stručné slovo či veselé komentáre zúčastnených nám pritom zabrali vyše dvoch hodín.

„Raz darmo, je to už veľa rokov, ešte viac tímovej práce, no našťastie aj výsledkov, ktoré za našou organizáciou ostávajú,“ pripomenula Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka ODZ.

Záver pohodového večera sa niesol v duchu priateľských rozhovorov, vzájomných zoznamovaní sa či veselej zábavy pri tónoch džezíku a malom občerstvení. Pred polnocou sme sa rozchádzali s výborným pocitom a peknou spomienkou. Ale aj s myšlienkou, že by stálo za to zopakovať si takéto milé stretnutie častejšie…

ODZ: 20 rokov na ceste k rovnosti

Bratislava, 14. 6. 2012 (ODZ) – Ani sme sa nenazdali a ubehlo 20 rokov na ceste k rovnosti… Počas celého tohto obdobia informujeme, argumentujeme, vzdelávame a presviedčame, že ľudské práva patria všetkým ľuďom a nediskriminovať sa oplatí.

Continue reading

Šarlota Pufflerová: Musí byť jasné, kto za čo nesie zodpovednosť

Pravda, 29. 5. 2012 

Tak ako sa budú meniť potreby ľudí napríklad v súvislosti so starnutím obyvateľstva, zmenia sa aj problémy, ktoré riešia jednotlivé ministerstvá. Aj preto zrušenie postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny považuje Šarlota Pufflerová z mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť za krok späť.

Continue reading

MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO) – 68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach.[1]

Continue reading

Dotazník: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou (do 22. 6.)

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní? Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou. Continue reading

Výzva LGBT organizácie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii

Bratislava, 17. 5. 2012 (MVO) – Spoločné vyhlásenie – Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom,odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv.

Continue reading

Školenie pre zamestnávateľov, manažérky a manažérov: Bez diskriminácie získame viac

Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť

  • Ako vytvoriť dôstojné a nediskriminačné prostredie na plnú sebarealizáciu zamestnankýň a zamestnancov? Ako zabezpečiť prístup k tovarom a službám bez diskriminácie?
  • Možno sa vytváraním takéhoto prostredia vyhnúť prípadným súdnym sporom? Pomáha také prostredie zvýšiť kredit firmy alebo organizácie?
  • Ako sa prejavuje diskriminácia a môže byť aj neúmyselná? Môže byť prevencia pred diskrimináciou prínosom? Majú organizácie a firmy zákonnú povinnosť realizovať prevenciu v súvislosti so zákazom diskriminácie

Continue reading

ENAR: Správa o stave rasizmu v EÚ a jej členských štátoch

Košice, 14. 5. 2012 (ENAR) – Medzinárodná mimovládna organizácia ENAR (European Network Against Racism) so sídlom v Bruseli zverejnila pravidelnú správu o stave rasizmu v Európe – ENAR Shadow Report. Uvádza sa v nej, že rasizmus je realitou v živote mnohých etnických a náboženských skupín v Európskej únii.

Continue reading