head6.png

2012

Monitor: Sudca Soročina neuspel s diskriminačnou žalobou

Bratislava, 7. 5. 2012 (SITA) – Sudca Jozef Soročina neuspel so svojou diskriminačnou žalobou. Okresný súd Bratislava I. dnes jeho žalobu zamietol. Soročinov advokát Juraj Kus avizoval, že sa odvolajú. “Máme za to, že súd pochybil a mal nám vyhovieť,” povedal advokát po pojednávaní. Sudca Branislav Král v zdôvodnení svojho rozhodnutia poznamenal, že diskriminácia pri ohodnotení sudcov špeciálneho súdu a sudcov okresných a krajských súdov bola. Tvrdí však, že odstrániť diskrimináciu doplatením rozdielu medzi platmi by bolo znovu len opätovným zavedením diskriminácie voči ostatným sudcom.

Continue reading

Diskriminácia je ilegálna. Bojujte proti nej.

Brusel, 30. 4. 2012 (EK/Justice/Stop Discrimination) – V roku 2012 prebieha nová fáza kampane For Diversity. Against Discrimination. – Za rozmanitosť. Proti diskriminácii. vo forme reklamnej kampane. Zámerom Európskej komisie je pritiahnuť pozornosť k diskriminácii na pracovisku a nasmerovať ľudí čeliacich diskriminácii do národných inštitúcií, ktoré sa venujú rovnosti. Tam môžu nájsť ďalšie informácie o svojich právach a žiadať o radu či pomoc. Kampaň zahŕňa tlačovú, “outdoorovú” a online reklamu vo všetkých 23 oficiálnych jazyokch EÚ.

Continue reading

Priority novej ombudsmanky

Bratislava, 19. 4. 2012 (Najpravo.sk/VOP) – Zlepšiť informovanosť nielen o práci Kancelárie, ale aj o poslaní ombudsmanky, zefektívniť opatrenia apriblížiť sa k občanom – to sú základné priority, ktoré si po nástupe do funkcie určila verejná ochrankyňa práv.

Continue reading

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

V prvom štvrťroku 2012 sme realizovali overovací monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie, ako záverečnú fázu projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv podporeného Úradom vlády SR. Monitoring sme uskutočnili na overenie návrhu metodológie monitorovania toho, ako verejné inštitúcie dodržiavajú princíp rovnosti a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problematiky prípravou tejto metodológie.

 

V rámci projektu sme prostredníctvom žiadostí o informácie oslovili rôzne inštitúcie. Žiadosti sa týkali dodržiavania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám nad 45 rokov a tiež aktivít súvisiacich s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Všetky odpovede sme spracovali v správe, ktorá analyzuje súčasný stav v tejto oblasti, identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie a ponúka odporúčania na systémové zmeny potrebné vzhľadom na platnú legislatívu i záväzky SR v danej oblasti.

Continue reading

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

Od januára 2011 do marca 2012 sme realizovali projekt Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv, ktorý podporil Úrad vlády SR.

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problému, že verejné inštitúcie pri realizácii svojich zodpovedností nedostatočne dodržiavajú princíp rovnosti a zásadu rovnakého zaobchádzania. K tomu prispieva aj nedostatočný tlak občianskej verejnosti. Jednou z ciest, ako naplniť tento projektový cieľ, je občiansky monitoring dodržiavania princípu rovnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami, následné poskytnutie spätnej väzby týmto inštitúciám a informovaním verejnosti. Problém sa tým zmapuje, pomenuje a vytvorí sa tlak i priestor na jeho systémové riešenia. Je nevyhnutné, aby verejné inštitúcie na Slovensku celkovo skvalitnili napĺňanie svojich ľudskoprávnych záväzkov a povinnosti dodržiavať právo na rovnosť, aby aktívne vytvárali preventívne opatrenia a adekvátne verejné politiky a aj ich dôsledne realizovali. Zároveň by samy mali realizovať takéto monitoringy a/alebo vytvárať pre ne priestor. Continue reading

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie – workshopy pre MVO

Od januára 2011 do marca 2012 sme realizovali sériu aktivít zameraných na kontrolu verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Ich ťažiskom bolo vzdelávanie rôznych cieľových skupín najmä v otázkach prevencie a vysporiadavania sa s diskrimináciouna základe rasového alebo etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavia a rodu, náboženstva alebo viery, či iných dôvodov. Účastníci a účastníčky našich vzdelávacích podujatí môžu využiť získané vedomosti a zručnosti pri monitorovaní verejných inštitúcií a kontrole uplatňovania princípu rovnosti vo svojej činnosti.

 

V rámci tejto série sme zorganizovali tri podujatia určené ľuďom aktívnym v mimovládnych organizáciách (MVO), ktorí boli jednou z cieľových skupín. Workshopy v novembri 2011, vo februári a marci 2012 mali skôr charakter pracovnej diskusie, pričom z praktického hľadiska sa ich program sústreďoval na témy vygenerované ešte predtým spoločne s ľuďmi, ktorí sa ich zúčastňovali. Reagovali sme tak na problémy, s ktorými sa MVO stretávajú vo svojej praxi pri presadzovaní zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a zároveň sme nadväzovali na predošlé vzdelávacie aktivity. V spolupráci s nimi sme sa sústreďovali najmä na mapovanie prejavov, resp. možných dopadov diskriminácie. Cieľom bolo vytypovať oblasti a/alebo inštitúcie, ktoré budú monitorované pri príprave a overovaní metodológie monitoringu zameraného na dodržiavanie princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami.

Continue reading

Výzva Robertovi Ficovi na systémový prístup k podpore ľudských práv

Bratislava, 22. 3. 2012 (MVO) – Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami dnes zaslali výzvu Robertovi Ficovi, poverenému zostavením vlády, napokračovanie v riešení problematiky ľudských práv, vrátane zachovania postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

 

Adriana Mesochoritisová, členka rady vlády pre ľudské práva a predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby uviedla: “Nemôžeme podľahnúť tendencii odsúvať bokom agendy, ktoré sa zdajú z ekonomickej perspektívy nedôležité. Práve naopak. Tragická história nás učí, že práve v čase ekonomickej recesie musíme ešte viac dbať o dodržiavanie základných ľudských práv.”

Continue reading

Výzva Robertovi Ficovi na systémový prístup k podpore ľudských práv

Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť – medzi nimi výkonná riaditeľka ODZ Šarlota Pufflerová a právna expertka ODZ Janka Debrecéniová – spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami vrátane ODZ vyzvali hneď po predčasných parlamentných voľbách Roberta Fica, aby vláda pokračovala v riešení problematiky ľudských práv, vrátane zachovania postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Continue reading

Verejná diskusia: Sudcovia o sudcoch

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS – OSF) pozýva na verejnú diskusiuSudcovia o sudcoch – Spomienka na sudcu Juraja Majchráka. Cieľom je vytvoriť priestor na výmenu rôznych pohľadov a názorov na súčasné problémy a výzvy súčasnej slovenskej justície. Diskusia poskytne možnosť verejnosti klásť otázky priamo sudcom a sudkyniam a ostatným domácim a zahraničným odborníkom/odborníčkam. Diskusia sa koná rok od smrti významného slovenského sudcu Juraja Majchráka.

Continue reading

K veci: Máme za sebou predčasné parlamentné voľby

SRo, 12. 3. 2012 

Máme za sebou predčasné parlamentné voľby a opäť sa ukázalo, že svoje právo voliť nevyužili ani zďaleka všetci občania. Je súčasná podoba demokracie naozaj nevyhovujúca? Aké možnosti participácia na správe vecí verejných nám ponúka? Ako ich využívame?

 

 

Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko odvysielalo 12. marca vo večerných hodinách publicistickú diskusnú reláciu na aktuálnu spoločenskú tému parlamentných volieb.

Continue reading