head2.png

2012

Rovnosť v slovenskej realite (PROGRESS 2011-2012)

Od januára do decembra 2012 v spolupráci s partnermi – Úradom vlády SR a Poradňou pre občianske a ľudské práva – s finančnou podporou Úradu vlády SR a Európskej únie realizujeme projekt Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming). Dohodu o realizácii projektu uzavrela Európska komisia – DG Spravodlivosť (DG Justice) v rámci programu PROGRESS (2011 – 2012). Celkové náklady na projekt sú 251 571,- eur.

Projekt sa zameriava najmä na presadzovanie ľudských práv a princípu rovnosti v praxi a na rovné zaobchádzanie so zraniteľnými skupinami, ktoré sú ešte stále často diskriminované, najmä z dôvodu zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu (najmä u rómskych komunít), veku, viery/náboženstva a sexuálnej orientácie. Projektové aktivity a výstupy pokrývajú relevantné oblasti (anti)diskriminácie – zamestnanie, vzdelávanie, prístup k tovarom a službám, zdravotnú starostlivosť, kultúru, médiá a i.

Continue reading

Otvárame tréning pre študentky a študentov aj v Košiciach

Naša ponuka:

  • Hľadáme aktívnych študentov a študentky v Košiciach pre program zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie a prístupu k spravodlivosti.
  • Ponúkame vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a ďalších ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík.Získate ichna špecializovaných tréningoch, ktoré organizujeme v rozsahu 2 až 3 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
  • Taktiež vám ponúkame možnosť prispievať k šíreniu právneho povedomia v oblasti antidiskriminácie prostredníctvom portálu www.diskriminácia.sk.

Continue reading

Vzdelané ženy s názorom sú v práci často šikanované

Pravda, 25. 2. 2012

Slovensko nedodržiava medzinárodné záväzky a zamestnávatelia či iné inštitúcie skryte alebo otvorene porušujú antidiskriminačnú legislatívu. Tvrdí to Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „U nás je diskriminácia doslova na každom kroku,“ hovorí Pufflerová. Jednou z oblastí, kde ustavične dochádza k porušovaniu ľudských práv, je trh práce a obeťami sú často ženy, a to v každom veku.

Continue reading

Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania

Bratislava, 24. 2. 2012 (ODZ) – Už 20 rokov usilujeme, aby sa ľudské práva dostali do života spoločnosti i verejných inštitúcií. Zaoberáme sa aj s dôležitou témou uplatňovania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. To úzko súvisí s odhaľovaním a účinnou prevenciou diskriminácie, a teda s problémami, ktoré denne trápia mnohých ľudí.

Continue reading

Poslanecké návrhy noviel o sociálnych dávkach na deti

13. 2. 2012

 

Koncom júna 2011 sme otvoreným listom upozornili všetkých poslancov a poslankyne NR SR, že poslanecké návrhy noviel zákonov o sociálnych dávkach na deti (zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa) sú z viacerých hľadísk diskriminačné a ohrozujú ľudí so slabým zastúpením na trhu práce a s nízkym vzdelaním. Za určitých okolností navrhovali znížiť im rodičovský príspevok na polovicu, resp. úplne odňať príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa ženám z týchto skupín. Tieto zmeny by postihli predovšetkým ľudí z rómskych komunít, ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, so zdravotným postihnutím, ženy žijúce v násilných vzťahoch, deti takýchto rodičov a pod.

Continue reading

Tréning pre MVO: Presadzovanie princípu rovnosti a antidiskriminácie

Pozývame na dvojdňový intenzívny Tréning pre mimovládne a odborové organizácie v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie. Program sa sústredí najmä na možnosti našich mimovládnych a odborových organizácií prispieť k efektívnemu zavádzaniu zásady rovnakého zaobchádzania do praxe verejnými inštitúciami a predchádzaniu diskriminácii.

Kedy a kde:

• 22. – 24. februára 2012 (streda – piatok)
• Bratislava, Konferenčné centrum Doprastavu – G Hotel, Košická 52 (pri centrálnom trhovisku) Continue reading

Spolupráca a vzdelávanie inšpektorátov práce v oblasti rovnakého zaobchádzania na trhu práce

Od augusta do decembra 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, ktorý podporil Úrad vlády SR. Projekt sa zameral na prioritné oblasti presadzovania, podpory a ochrany základných práv a slobôd, ako aj predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce. Projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu nášho združenia s inšpektorátmi práce v predošlom období. Zamerali sme sa na vybrané problematické aspekty trhu práce najmä v oblasti identifikovania, odhaľovania a sankcionovania prípadov diskriminácie.
Continue reading

(Anti)diskriminácia a zásada rovného zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

Od augusta do decembra 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, ktorý podporil Úrad vlády SR. V dňoch 29. a 30. novembra sme v Malej Lučivnej zorganizovali vzdelávacie podujatie – dvojdňové školenie inšpektoriek a inšpektorov práce s témou Právne aspekty (anti)diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania so zameraním na pracovnoprávne vzťahy.

 

Školenie sa zameralo najmä na právne aspekty (anti)diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania, základné koncepty práva na rovnosť a nediskrimináciu definované v antidiskriminačnom zákone, pracovnoprávnej legislatíve, medzinárodnom práve a v antidiskriminačných smerniciach EÚ.

Continue reading

PROGRESS 2011-2012

Rovnosť v slovenskej realite (PROGRESS 2011-2012)

Od januára do decembra 2012 v spolupráci s partnermi – Úradom vlády SR a Poradňou pre občianske a ľudské práva – s finančnou podporou Úradu vlády SR a Európskej únie realizujeme projekt Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming). Dohodu o realizácii projektu uzavrela Európska komisia – DG Spravodlivosť (DG Justice) v rámci programu PROGRESS (2011 – 2012). Celkové náklady na projekt sú 251 571,- eur. Continue reading