head5.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Kauzy

Slovensko je odstrašujúcim príkladom porušovania práv verejnosti

V piatok 13. júna 2008 sa v lotyšškej Rige skončilo medzinárodné zasadnutie 41 členských krajín Dohovoru o účasti verejnosti na rozhodovaní (tzv. Aarhuského dohovoru).Slovensko bolo na zasadnutí viackrát spomínané ako exemplárny príklad porušovania práv verejnosti a medzinárodných záväzkov.

 

Aarhuský dohovor zaväzuje štát, aby občanom a združeniam občanov chrániacich životné prostredie priznal právo účinne sa zúčastňovať na úradnom povoľovaní činností, ktoré majú vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. V prípade, ak úrady porušia zákon, musí mať verejnosť právo domáhať sa nápravy na nezávislom súde. Medzinárodné spoločenstvo tieto práva považuje za základnú slušnosť štátu voči svojim občanom.

Continue reading

Slovak Lines uľahčí cestovanie ľuďom so zdravotným postihnutím

Bratislava 19. júna 2008, Slovak Lines, Občan a demokracia

 

Dňa 12. 6. 2008 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok autobusovej dopravy spoločnosti Slovak Lines. Prináša zmeny, ktoré uľahčujú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím cestovanie v autobusoch spoločnosti.

 

V spolupráci so združením Občan a demokracia dal impulz k týmto zmenám Radovan Grman, ktorému bariéry v prepravnom poriadku a nevhodný prístup vodiča autobusu zabránili v preprave. Vodič autobusu mu ako človeku na invalidnom vozíku neumožnil cestovať bez sprievodcu a teda sa slobodne podľa potreby prepravovať, čo pánovi Grmanovi bránilo viesť inak úplne samostatný život.

Continue reading

Európska komisia začala proti štátu konanie za porušovanie práv verejnosti

Európska komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.

 

Konkrétne ide o novely zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o urýchlení výstavby diaľnic. Tieto zákony boli prijaté vďaka vládnym poslancom a tichej podpore Ministerstva životného prostredia SR, a to aj napriek mnohým upozorneniam, že zákony sú v rozpore s legislatívou EÚ.

Continue reading

Sťažnosť na Európsku komisiu: Štát porušuje predpisy EÚ o účasti občanov pri rozhodovaní o životnom prostredí

V piatok 1. februára 2008 podalo 20 slovenských mimovládnych organizácií, zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a životného prostredia, sťažnosť na Európsku komisiu voči slovenským štátnym orgánom. Podľa MVO totiž zákony o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o ochrane prírody, prijaté Národnou radou SR v roku 2007, zrušili účastníctvo občianskych združení pri povoľovaní množstva činností a stavieb, ktoré môžu byť pre zdravie ľudí a životné prostredie nebezpečné.

Continue reading