head5.png

Legislatívne procesy

Pripomienkovali sme dva návrhy zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti

ODZ, 21. 7. 2016

V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme sa aktívne zapojili do prípravy dvoch zákonov, návrhy ktorých predložilo ministerstvo spravodlivosti súčasne. Pripomienky k zákonu o upomínacom konaní sme vypracovali a podali samostatne, pripomienky k zákonu o poskytovaní dotácií zas v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami. Vo forme (hromadnej) pripomienky verejnosti podanej prostredníctvom portálu právnych predpisov Slov-Lex žiadame zapracovanie našich pripomienok a návrhov do textu predložených zákonov. Continue reading

PODPORTE! Hromadné pripomienky za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov

Changenet.sk – VIA IURIS, 10. 5. 2015

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Mimovládne organizácie vítajú zámer vlády upraviť tvorbu právnych predpisov priamo zákonom a zaviesť elektronickú verziu Zbierky zákonov, ktorá by mala mať konečne právne záväznú formu. Zákon bude mať zásadný význam pre verejnosť aj celý mimovládny sektor. Dve hromadné pripomienky smerujú k tomu, aby bola účasť verejnosti na príprave právnych predpisov zakotvená v návrhu zákona čo najširšie a najlepšie.

V súčasnosti sú pravidlá prípravy právnych predpisov upravené iba internými pravidlami vlády, tzv. Legislatívnymi pravidlami vlády SR, schválenými jej uznesením. I keď verejnosť má právo zapájať sa do legislatívneho procesu, v praxi toto právo ministerstvá niekedy porušujú, napr. svojvoľným skracovaním lehôt, nedodržiavaním dohôd z rokovaní či vynechaním verejnosti z účasti na pripomienkovom konaní. Vymožiteľnosť dodržiavania týchto pravidiel je pritom mizivá. Continue reading

Pripomienkovali sme nový Civilný sporový poriadok

ODZ, 30. 9. 2014

Ministerstvo spravodlivosti SR vypracovalo a do pripomienkového konania predložilo návrh Civilného sporového poriadku (CSP). Ten čoskoro nahradí v súčasnosti (a už dlhé roky) platný Občiansky súdny poriadok, podľa ktorého sa vedú spory na súdoch v občianskoprávnych veciach. Po konzultáciách s viacerými mimovládnymi organizáciami sme preto vypracovali hromadnú pripomienku. Navrhujeme v nej ministerstvu, ako sa vysporiadať s ustanoveniami CSP, ktoré by mali dôsledky aj pre antidiskriminačné spory a oslabili by existujúcu procesnú ochranu a možnosti žalobcov a žalobkýň v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Získali sme pritom podporu 35 ďalších mimovládnych organizácií, činných väčšinou v ľudskoprávnej oblasti, a viacerých členov a členiek Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.* Continue reading

Pôrodnica nie je väzenie

ODZ-POĽP-ŽK, 27. 1. 2014

Prerokovanie hromadnej pripomienky MVO na ministerstve zdravotníctva sa skončilo rozporom

Stanovisko mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti [1] naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. To je výsledok rozporového konania z 21. januára. MVO navrhujú vypustiť z novely ustanovenie, ktoré ukladá pôrodnici povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu pôrodnice. MVO tiež navrhujú vypracovať podrobnejší predpis (vyhlášku, metodický pokyn a pod.), ktorý by jasne inštruoval zdravotnícke zariadenia, ako majú postupovať a komunikovať so ženami, ktoré chcú opustiť pôrodnicu na vlastnú žiadosť. Continue reading

Podporte právo žien slobodne sa rozhodnúť o zdravotnej starostlivosti po pôrode

ODZ-POĽP-ŽK, 18. 12. 2013

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania 10. decembra 2013. Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Novela by tak postihovala každú ženu a jej dieťa, ktorá by chcela opustiť zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – a to nielen bezprostredne po pôrode, ale aj v priebehu nasledujúcich dní, počas ktorých bude žene odporučené zotrvať v nemocnici. Predstavuje preto hrubý zásah do základných práv a slobôd každej ženy, ktorá na základe slobodného rozhodnutia uprednostní stráviť čas po pôrode so zdravým novorodencom vo svojom domácom prostredí a so svojimi blízkymi ľuďmi. Navrhovaná novela tak obmedzuje právo žien a ich narodených detí na ochranu súkromného a rodinného života a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe slobodného a informovaného súhlasu. Tým, že nepriamo núti ženy zotrvať v pôrodnici, je aj v rozpore s ich právom na slobodu pohybu. Continue reading