head1.png

Čo je Street law program?

Najpravo.sk, 6. 3. 2018

Prednedávnom ma na tomto portáli zaujal článok s názvom Street law na školách ako nástroj boja proti extrémizmu, ktorý pojednával o tom, ako Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje program právnej kliniky Street law. Ako dlhoročná lektorka, trénerka právnych vzdelávacích programov a vyučujúca Street law kliniky na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach považujem Street law program za skutočne vhodný nástroj ako zvyšovať právne povedomie u stredoškolákov, prípadne u iných komunít a veľmi oceňujem, že tento program nachádza svoje čoraz väčšie uplatnenie aj na iných právnických fakultách na Slovensku, nielen na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde som tento program zakladala a kde tento program funguje nepretržite už od roku 2003.

Street law program vznikol v roku 1972 ako iniciatíva študentiek a študentov práva Georgetown University vo Washingtone. Išlo o vzdelávací kurz praktického práva pôvodne určený pre študentov stredných odborných škôl. Názov „Street law“ bol prvýkrát použitý v Spojených štátoch a označoval kurz praktického práva pre „ľudí z ulice“, ktorý by bol využiteľný v každodennom živote. Cieľom zakladateľov kurzu bolo vytvoriť praktický kurz, ktorý by poskytoval informácie o tom, ako riešiť prípadné právne problémy.

V súčasnosti je program rozšírený na pôde právnických fakúlt v USA, JAR, v Európe aj Ázii a funguje pod rôznymi názvami, ako napríklad „Ľudské práva pre všetkých“ (JAR), „Právo v každodennej praxi“ (Poľsko), „Právo na každý deň“(SR, ČR), „Živé právo“ (Rusko) a najčastejšie ako Street law (USA, GB). Program je určený pre komunity ako sú základné a stredné školy, väznice, reedukačné domovy, vzdelávacie strediská pre dospelých a pod.
Podstata programu všeobecne

Program je zameraný na šírenie právnych poznatkov, ktoré potrebujú ľudia v každodennom živote, pričom ľudí učí o práve, právnom systéme a o základných princípoch a hodnotách, na ktorých spočíva ústavná demokracia. Čo je ale najdôležitejšie a pre program kľúčové, že program charakterizuje nielen obsah šírených poznatkov, ale tiež spôsob vzdelávania cieľových skupín.

Študenti práva si rozvíjajú potrebné právnické zručnosti, ako ústny prejav, pohotová argumentácia, schopnosť vysvetliť laikovi riešenie právneho problému zrozumiteľným jazykom, vyhľadávanie judikátov a právnej literatúry. Overujú si svoje vedomosti získané teoretickým štúdiom, zlepšujú schopnosti spájať právne pojmy tak, aby bola jasná ich podstata (ak chcú reagovať na otázky musia právu dobre rozumieť), rozvíjajú analytické zručnosti, zručnosti plánovať a robiť si lektorskú prípravu a pod.

Študentom stredných škôl a odsúdeným zas program umožňuje získať vedomosti o ľudských právach a o tom, ako funguje právny štát, získať vedomosti o svojich právach v bežných situáciách – v obchode, v škole, na súde, pri voľbách, zaoberať sa riešením konfliktov, policajnými postupmi a súdnymi procesmi, diskutovať o právnych problémoch ako i o úlohe práva v spoločnosti a o prípadných legislatívnych zmenách. U stredoškolákov program umožňuje aj získať praktickú skúsenosť zo súdneho pojednávania a stretnúť sa so skutočnými sudcami z praxe.

To, že model Street law kliniky v Košiciach je nastavený správne, potvrdil aj Medzinárodný odborný seminár s názvom Posilňovanie ľudskoprávnych hodnôt a postojov – prevencia šírenia myšlienok diskriminácie myšlienok diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo väzniciach, ktorý sa uskutočnil v novembri 2017 a ktorý organizačne zastrešovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. V rámci seminára bol model Street law kliniky v Košiciach predstavený ako celoslovenský príklad dobrej praxe vzdelávania odsúdených a zároveň ako jeden z kľúčových prvkov novovytvoreného návrhu Koncepcie zavádzania systematického vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Čítajte viac

JUDr. Daniela Lamačková
Autorka pracuje na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – Pracovisko právnych kliník.

 
© Najpravo.sk, 2018
Rozhovor uverejnil portál Najpravo.sk v rubrike Články 6. 3. 2018 o 18:00 h.