head2.png

Druhý monitoring (rok 2000 – 2001)

Druhý monitoring sa zameriaval na uplatňovanie zákona na úrovni miestnej samosprávy – konkrétne v mestách a obciach. Bol nazvaný „Implementácia zákona o prístupe k informáciám a pilotná fáza monitoringu“ a uskutočnil sa v rokoch 2000-2001. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore získanej v rámci programu Tvoja zem, ktorý zabezpečujú Nadácia Ekopolis a ETP-S a financuje United States Agency for International Development spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami.

 

Na základe mapovania uplatňovania zákona o prístupe k informáciám na úradoch samosprávy a miestnej štátnej správy sme vybrali prípady, pri riešení ktorých sme postupovali právnou cestou. Žaloby podané na súd sa tak stali jedným z prostriedkov dosiahnutia zmeny nesprávnej praxe úradov. Následne vyhrané súdne spory pomohli meniť prax komunikácie verejnej správy s občanmi.

 

Správa z monitoringu