head6.png

Hlavné priority projektu

Projekt: Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti

 

PROGRESS 2011-2012

 

  • Priorita 1: Analýza aplikácie antidiskriminačnej legislatívy v praxi ako nástroj na identifikáciu a prekonanie inštitucionálnych bariér v tejto oblasti

Po siedmich rokoch od prijatia antidiskriminačného zákona na Slovensku nadišiel čas bilancovať a analyzovať hlavné výzvy a bariéry, ktoré bránia diskriminovaným využívať antidiskriminačný zákon v plnom rozsahu. Dostupné prieskumy potvrdzujú, že ľudia postihnutí diskrimináciou podajú len malé percento všetkých prípadov diskriminácie na súd. Neexistuje však žiadna analýza vo vzťahu ku kauzám ovplyvňujúcim nízku mieru využívania antidiskriminačného zákona. Táto aktivita teda úzko súvisí s prvým projektovým cieľom lepšie uplatňovať antidiskriminačnú legislatívu.

 

  • Priorita 2: Prispieť k tvorbe konsenzu v chápaní princípu rovnosti (equality) a rovného zaobchádzania (equal treatment) v odbornej verejnosti a vytvoriť priestor na odbornú diskusiu všetkých relevantných subjektov

V judikatúre ako i v odbornej diskusii na Slovensku neexistuje konsenzus o základných pojmoch súvisiacich s problematikou rovného zaobchádzania a princípu nediskriminácie. To sa následne negatívne odráža v rozhodovacej činnosti súdov, ale aj v úrovni odbornej diskusie na túto tému. Vytvorením odbornej platformy, ktorá bude fungovať počas celého trvania projektu, ako i pomocou odborného sympózia s regionálnym rozmerom prispeje projekt k tvorbe konsenzu a zvýšeniu povedomia všetkých relevantných aktérov/ok o otázkach súvisiacich s problematikou nediskriminácie. Táto priorita svojím obsahom nepriamo napomôže k lepšej implementácii antidiskriminačnej legislatívy aj diseminácii informácií na úrovni SR.

 

  • Priorita 3: Vytvoriť priestor na šírenie informácii o európskych a národných politikách a legislatíve v oblasti nediskriminácie a facilitovať diskusiu o ich implementácii, vrátane zvyšovania povedomia budúcich lídrov a tvorcov politík

Disemináciu informácií o európskych a národných politikách a legislatíve v oblasti nediskriminácie umožnia rôzne projektové aktivity, predovšetkým prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk. Jeho stály obsah sa bude počas trvania projektu inovovať a čiastočne obnovovať. Zároveň sa bude aj pravidelne dopĺňať aktuálnymi informáciami. Informácie sa budú šíriť aj letákmi propagujúcimi tento portál a nepriamo aj cez ďalšie mediálne aktivity projektu, prostredníctvom regionálneho odborného sympózia a letnej školy. Relevantné výstupy z projektu sa budú zároveň zverejňovať na webstránke podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny www.vicepremier.sk. Inovatívnym prvkom bude vytvorenie kapacity na priamy online prenos všetkých verejných podujatí realizovaných v rámci projektu. Táto priorita priamo súvisí s tretím cieľom podporovaiť šírenie informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie.

 

  • Priorita 4: Zvýšiť povedomie zraniteľných skupín, osobitne rómskych komunít o základnom koncepte diskriminácie a nástrojoch na jej prekonávanie v praxi

Napriek skutočnosti, že Rómovia a Rómky sú jednou z najčastejších obetí diskriminácie na Slovensku a mnohí/é z nich sú obeťami viacnásobnej diskriminácie, len veľmi zriedka využívajú antidiskriminačný zákon na presadzovanie svojich práv. Nadväzujúc na dokument EU Framework for National Roma Integration Strategies i národné dokumenty vypracované v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015, je odstránenie diskriminácie, ktorej Rómovia a Rómky čelia vo všetkých oblastiach, jedným zo základných predpokladov ich úspešnej integrácie do spoločnosti. Pomocou zvýšenia povedomia Rómov a Rómok o možnostiach, ktoré im poskytuje antidiskriminačná legislatíva a o subjektoch, ktoré im môžu asistovať pri jej využívaní, bude možné znížiť alebo odstrániť niektoré z bariér, ktoré zabraňujú ich plnej integrácii do spoločnosti. Táto priorita nadväzuje na cieľ Roma in call for tender, ako i našírenie informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie.

 

  • Priorita 5: Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania údajov v rámci monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a návrh opatrení na jeho zlepšenie

Realizácia súboru aktivít zameraných na analýzu potrieb v oblasti zhromažďovania relevantných údajov v rámci systematického monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a vypracovanie návrhov opatrení na jeho zlepšenie je jednou z podmienok mainstreamingu problematiky nediskriminácie v rámci politík na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni a celkovo lepšej implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Takto formulovaná úloha vychádza priamo z jedného z cieľov výzvy, ktorým je podpora vytvárania takých nástrojov na mainstreamovanie nediskriminácie, ako je posudzovanie vplyvov politík na oblasť nediskriminácie (equality impact assessement), ktoré sa nezaobíde bez aplikácie prístupu založeného na evidentných skutočnostiach, teda spoľahlivých, relevantných a aktuálnych dátach (evidence based approach). Táto analýza reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku, ktorým je nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho statusu a viacnásobnej diskriminácie. Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť vyhodnocovať dopady antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení, merať pokrok napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na sociálnu inklúziu Rómov a Rómok a odstraňovania diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnania a bývania. Rovnako chýbajú aj špecifické dáta v oblasti rovnakých príležitostí na trhu práce. Úloha analyzovať potreby v oblasti zhromažďovania relevantných údajov v uvedených oblastiach i dodržiavania zásady rovného zaobchádzania tak priamo nadväzuje na všetky tri ciele výzvy: mainstreaming, rovnosť v zamestnaní i problematiku Rómov/Rómok.

 

  • Priorita 6: Vytvorenie informačnej platformy a komunikačných nástrojov pre Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Zámer navrhnúť do aktivít projektu špecifickú časť venovanú Európskemu roku aktívneho starnutia vyplýva z odporúčania Európskej komisie – DG Employment, Social Affairs and Inclusion podporiť rok 2012, vyhlásený ako Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations – EYAA 2012), aj z iných európskych programov, zameraných na aktívne starnutie (uvedené v návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/0242 (COD) o EYAA 2012, alebo v Information note in view of the proposed European Year for Active Ageing (2012) „EU Funding Possibilities Related to Active Ageing“ zo 14. 12. 2010). Úrad vlády SR ako predkladateľ návrhu projektu bol podľa čl. 4 návrhu rozhodnutia určený za národného koordinátora EYAA 2012. Informačné aktivity zamerané na zvýšenie všeobecnej informovanosti o účele a cieľoch EYAA 2012 prispejú k napĺňaniu všetkých troch cieľov výzvy. Samozrejme, toto bude možné na základe realizácie národného plánu implementácie EYAA 2012, ktorého súčasťou budú aj plánované aktivity. Tieto sa budú priebežne zverejňovať na vytvorenej web stránke.

 

Projekt sa realizuje s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

 

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.