head4.png

Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR

Autorka: Janka Debrecéniová

Koordinátorka: Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, 2021

Publikácia prezentuje výsledky monitoringu zameraného na spôsoby, akými Slovenská republika prostredníctvom na to určených orgánov a inštitúcií zabezpečuje nápravu porušení ľudských práv žien a novorodencov pri poskytovaní predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti. Poskytovanie pôrodnej starostlivosti je oblasťou, v ktorej je na Slovensku dlhodobo prítomné porušovanie ľudských práv žien a ich novorodencov. Mnohé porušenia boli v posledných rokoch zdokumentované a veľa sa o nich diskutovalo v médiách, komunitách žien i odborných kruhoch. Napriek tomu sa však štát ani žiadny zo zodpovedných orgánov alebo inštitúcií svojej zodpovednosti nijako nechopili.

V tomto kontexte realizovalo združenie ODZ monitoring prvého roka pandémie COVID-19 (marec 2020 – marec 2021). V marci 2021 prostredníctvom infožiadostí oslovilo 112 príslušných orgánov a inštitúcií. Cieľom bolo zistiť, ako do svojho rozhodovania integrovali práva tehotných a rodiacich žien a ich detí a ako zabezpečovali nápravu v prípadoch, keď ich práva boli porušené. ODZ sa ich pýtalo aj na to, či nápravu porušovania ich práv zabezpečujú aj z vlastnej iniciatívy, či získané poznatky využívajú ako zdroj pre ďalšie rozhodovanie a či vo vzťahu k predpôrodnej, pôrodnej alebo popôrodnej starostlivosti zbierajú akékoľvek dáta týkajúce sa ľudských práv.

ODZ oslovilo orgány a inštitúcie, ktoré spomínanú zdravotnú starostlivosť buď priamo poskytujú (nemocnice s pôrodnicami), vykonávajú nad jej poskytovaním dohľad alebo dozor (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, samosprávne kraje, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská lekárska komora a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek), alebo sú zákonom zriadenými orgánmi na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia (úrady verejného zdravotníctva) a na ochranu ľudských práv (verejná ochrankyňa práv, komisárka pre deti, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva).

Publikácia prináša podrobné zistenia z tohto monitoringu. Opisuje konkrétne úlohy a zodpovednosti uvedených orgánov a inštitúcií vo vzťahu k zabezpečovaniu nápravy porušení práv v monitorovanej oblasti a dopĺňa ich dátami o tom, ako realizácia týchto zodpovedností vyzerá podľa samotných dotknutých orgánov a inštitúcií v praxi.

Nadväzuje na predošlé publikácie ODZ Ženy – Matky – Telá I a II, ktoré zdokumentovali a analyzovali mnohé závažné a systémové porušenia ľudských práv žien v pôrodníckych zariadeniach na Slovensku. Je preto určená angažovanému čitateľskému okruhu najmä v radoch orgánov a inštitúcií, na ktoré sa zameriava. Štát a jeho orgány totiž nesmú byť pasívnymi pozorovateľmi porušovania práv, ktoré často samy spôsobujú alebo ktorému napomáhajú, ale musia sa stať všímavými aktérmi nevyhnutnej zmeny.
 
Vydanie: prvé
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-89140-33-6
EAN 9788089140336
 

Stiahnite si:

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF_logo_black_w