head5.png

ODZ: Inštitúcie musia konať! Štát nezabezpečuje nápravu porušení práv pri pôrodoch

ODZ, 5. 5. 2022

Výskumy z posledných rokov potvrdzujú závažné porušovanie ľudských práv žien a novorodencov pri pôrodoch. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) teraz prichádza s výsledkami monitoringu toho, ako zodpovedné orgány a inštitúcie zabezpečujú nápravu týchto porušení.

Výsledky, zverejnené v monitorovacej správe s názvom Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti, sú alarmujúce. Predstaviteľky združenia preto vyzývajú zodpovedné inštitúcie na plnenie si svojich povinností, ako aj na systémové zmeny v poskytovaní nápravy porušení práv pri pôrodoch.

Zabezpečovanie nápravy porušení práv žien a ich novorodencov v praxi nefunguje, zodpovedné subjekty nenapĺňajú svoje zákonné úlohy v dostatočnej miere a adekvátnymi spôsobmi. Ochrana a napĺňanie ľudských práv pritom nie sú možné bez efektívneho a spravodlivého zabezpečovania nápravy v prípadoch, keď sú práva porušené. Nezabezpečovanie nápravy okrem iného vytvára atmosféru beztrestnosti a nepostihnuteľnosti,“ konštatuje Janka Debrecéniová, právnička ODZ a autorka monitorovacej správy.

V rámci monitoringu ODZ oslovilo s infožiadosťami 112 orgánov a inštitúcií, ktoré sú povinné zabezpečovať nápravu porušení ľudských práv žien a novorodencov pri poskytovaní predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti.

„Prípadov, kde zodpovedné subjekty uznali podnety sťažujúcich sa žien za opodstatnené, bolo počas celého monitorovaného roka žalostne málo. Iba v dvoch prípadoch bola uložená sankcia, a to formou pokuty,“ približuje Janka Debrecéniová.

Zodpovední nezabezpečujú nápravu iniciatívne, ale v drvivej väčšine iba čakajú na podnety od dotknutých osôb. Zároveň nevyužívajú tieto podnety ako zdroj informácií o tom, čo pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti nefunguje a čo by z tohto dôvodu bolo treba zmeniť. Monitoring tiež ukázal, že mnohé z inštitúcií nerozumejú ľudskoprávnym aspektom pôrodnej starostlivosti ani svojim povinnostiam pri zabezpečovaní nápravy porušovania práv. To sú ďalšie z vážnych systémových problémov,“ uzatvára Debrecéniová.

Okrem konkrétnych zistení o tom, ako vyzerá napĺňanie úloh a zodpovedností týchto subjektov v praxi, prináša monitorovacia správa aj prehľad všetkých relevantných mechanizmov nápravy a inštitúcií, na ktoré sa možno v prípade rôznych porušení práv v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou v tehotenstve a pri pôrode obracať. Publikácia zároveň poukazuje aj na niektoré bariéry, ktoré bránia dotknutým osobám domáhať sa nápravy. V závere prináša odporúčania na potrebné systémové zmeny.

Systém zabezpečovania nápravy porušovania práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti, ale aj zdravotnej starostlivosti celkovo, nie je podľa ODZ nastavený dobre: je neprehľadný, rozdrobený, osobám dotknutým porušeniami práv nepriznáva žiadne alebo adekvátne procesné práva a celkovo ich v mnohých ohľadoch znevýhodňuje.

Združenie minulý týždeň oslovilo všetkých 112 monitorovaných orgánov a inštitúcií a informovalo ich o monitoringu a jeho výsledkoch. Zároveň ich vyzvalo k tomu, aby začali realizovať potrebné kroky smerom k plneniu si svojich povinností, ako aj smerom k nevyhnutným systémovým zmenám.

Monitorované boli orgány a inštitúcie, ktoré sú povinné zabezpečovať nápravu porušení práv buď preto, že zdravotnú starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom priamo poskytujú (všetky nemocnice s pôrodnicami), vykonávajú nad jej poskytovaním dohľad alebo dozor (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, samosprávne kraje, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek), alebo sú zákonom zriadenými orgánmi na ochranu ľudských práv (verejná ochrankyňa práv, komisárka pre deti, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutímSlovenské národné stredisko pre ľudské práva). Keďže monitoring zachytával prvý rok trvania pandémie, bol v ňom zahrnutý aj Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

 

Stiahnite si:

 

Pre viac informácií kontaktujte právničku ODZ a autorku publikácie:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. – debreceniova@odz.sk

 

Úplnú verziu publikácie Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR si môžete bezplatne stiahnuť na webovej stránke ODZ http://odz.sk/institucie-ako-kulisy/.