head5.png

Interrupcie: Výzva mimovládnych organizácií a iniciatív parlamentu

Možnosť voľby, 23. 9. 2020

V predloženom návrhu ide o moc, nie o pomoc


Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás v súvislosti s poslaneckým návrhom OĽANO predloženým s cieľom obmedziť prístup žien k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva (tlač č. 154), o ktorom má NR SR rokovať v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tento návrh je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky a v praxi môže vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien či zhoršiť ich životné podmienky, ako aj stigmatizovať lekárov, lekárky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Predložený návrh nepovedie k zníženiu počtu interrupcií a ani neposkytne ženám podporu a ochranu, ako predkladateľky a predkladatelia tvrdia. Naopak. Zámerom tohto zákona je obmedziť reprodukčné práva žien a stavať nezmyselné administratívne a iné bariéry tam, kde by mal byť priestor na bezpečné, dôstojné a zodpovedné rozhodnutie. Už teraz je zrejmé, že navrhované zmeny by najviac dopadli na ženy, ktoré žijú v sociálnej a materiálnej neistote, v regiónoch so slabou zdravotníckou infraštruktúrou, matky samoživiteľky či ženy zažívajúce násilie.

Jednorazové príspevky navrhované v zákone nemôžu nahrádzať systémové zlepšovanie podmienok pre život a sociálna situácia rodín sa nemôže riešiť prostredníctvom zmien v zákone o interrupciách. Ak sa tak deje, nejde o pomoc, ale o uplatňovanie moci a kontroly nad životmi žien zo strany štátu. Reálna pomoc by mala spočívať v krokoch, ktoré prispejú k odstraňovaniu rodových, triednych a rasových nerovností v spoločnosti.

Vážené poslankyne a vážení poslanci,

obmedziť interrupcie či prístup k nim je síce ľahké, ale nebezpečné a zbytočné. Vytvárať podmienky na to, aby mali ženy skutočnú možnosť voľby, už také ľahké nie je. Nástroje však poznáme: silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti; politiky rodovej rovnosti, ktoré odstránia nerovnosti a diskrimináciu žien; antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia dostupná pre všetkých; dostatok miest v škôlkach či jasliach; kvalitná a odborná sexuálna výchova; systematický prístup k riešeniu násilia páchaného na ženách a rodovo podmieneného násilia; kvalitná gynekologická starostlivosť a dôstojné podmienky pre ženy pri pôrodoch; dostupné bývanie pre všetkých; viac voľného času na seba, rodinu a na sebarealizáciu; či ekologická spravodlivosť. V neposlednom rade je potrebné odstraňovať prekážky, ktorým už dnes ženy čelia v prístupe k interrupciám, ako sú napríklad povinná čakacia lehota, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky a umožniť bezpečnejšiu medikamentóznu interrupciu.

Obraciame sa na Vás, aby ste pri prerokovávaní predmetného návrhu mysleli na ženy a dievčatá v tejto krajine a ich životné podmienky. Odmietnite tento návrh na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktorý je tvrdým zásahom do ľudských práv žien a podkopáva princípy sekulárneho demokratického štátu.

Vyzývame Vás, aby ste predložený návrh nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine.

Podrobnú argumentáciu nájdete v priloženej analýze zákonov, ktorú pripravila organizácia Možnosť voľby.

 
S úctou, mimovládne organizácie a iniciatívy:

Možnosť voľby ● ASPEKT ● Povstanie pokračuje ● Amnesty International Slovensko ● Živena, spolok slovenských žien ● Greenpeace Slovakia ● Inštitút pre verejné otázky ● Iniciatíva Inakosť ● TransFúzia ● Aliancia žien Slovenska ● Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku ● Liga za ľudské práva ● Post Bellum ● Nadácia Milana Šimečku ● OLYMP ● Saplinq, o.z. ● PRIDE Košice ● PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBT+ ľudí v Košiciach ● Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) ● Dúhový PRIDE Bratislava ● Kultúrne centrum Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši ● Aliancia žien – Cesta späť ● Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. ● Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ● Spoločnosť pre plánované rodičovstvo ● PROGRESFEM ● Presahy, o.z. ● Ženské kruhy ● ŽENA V TIESNI ● Nadácia Cvernovka ● Poradňa pre občianske a ľudské práva ● Centrum pre výskum etnicity a kultúry ● Občan, demokracia a zodpovednosť ● Nadácia Ekopolis ● Education for Equality and Ecology – Edeqec ● Centrum komunitného organizovania ● EsFem ● Ženy pomáhajú ženám ● OZ HANA ● KOTVA n.o. Trebišov ● Doboška ● Nie v našom meste ● OZ Pomoc rodine, Michalovce ● QUO VADIS, o.z. ● EduRoma ● INOKRAJ ● Kapitál ● Literárna bašta – Laputa, o.z. ● Green Foundation ● BRAK ● Literarnyklub.sk ● Foajé, o.z. ● Forum Absurdum, o.z. ● Nomantinels, o.z. ● A4 – Priestor súčasnej kultúry ● Centrum pre filantropiu n.o. ● Spiace miesta ● Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (SCKR) ● 4D Gallery ● Projekt Fórum
 
20. september 2020

 

Stiahnite si:

 
© Možnosť voľby, 2020
Výzvu uverejnila webová stránka organizácie Možnosť voľby v rubrikách Sexuálne a reprodukčné práva a Vyjadrili sme sa 23. 9. 2020.