head2.png

Komisár Rady Európy: Na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien je potrebný ďalší progres

Komisár RE pre ľudské práva, 4. 12. 2017

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien sú ľudskými právami. Bohužiaľ, tieto práva sa ženám v Európe stále upierajú alebo obmedzujú v dôsledku zákonov, politík a postupov, ktoré v konečnom dôsledku odzrkadľujú rodové stereotypy a nerovnosti. Štáty musia vziať na vedomie a riešiť tieto porušenia a jednoznačne sa zaviazať, že budú podporovať rodovú rovnosť v tejto dôležitej oblasti života,“ povedal komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks pri zverejnení správy, ktorá sa venuje tejto problematike.

Správa sumarizuje záväzky a povinnosti štátov, ktoré im v oblasti ochrany a presadzovania sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien vyplývajú z medzinárodnýcheurópskych ľudskoprávnych štandardov. Dokument ďalej uvádza príklady nedostatkov, ktoré musia európske štáty riešiť najmä v súvislosti s dodržiavaním práva na život, zdravie, súkromie, ochranu pred diskrimináciou, ako aj práva na ochranu pred mučením a zlým zaobchádzaním, s osobitným dôrazom na komplexnú sexuálnu výchovu, prístup k modernej antikoncepcii, bezpečným a legálnym interrupciám a kvalitnej zdravotnej starostlivosti o matky.
 
Komisár vypracoval 54 odporúčaní, ktoré majú európskym štátom pomôcť riešiť naliehavú potrebu:

  • obnoviť politický záväzok chrániť a dodržiavať práva žien a ochraňovať pred retrogresívnymi opatreniami, ktoré obmedzujú sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien,
  • vytvoriť systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré podporia a posilnia sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien,
  • zabezpečiť komplexnú sexuálnu výchovu,
  • zaručiť cenovo prístupnú a dostupnú modernú antikoncepciu,
  • všetkým ženám umožniť prístup k bezpečným a legálnym interrupciám,
  • zabezpečiť, že odmietnutie zdravotníckych pracovníkov poskytnúť starostlivosť na základe výhrady svedomia alebo ich náboženského presvedčenia neohrozí včasný prístup žien k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti,
  • dodržiavať a chrániť ľudské práva žien pri pôrodoch a všetkým ženám zaručiť prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva,
  • eliminovať donucovacie praktiky a zabezpečiť, aby ženy mohli o sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti rozhodovať slobodne a na základe informovaného súhlasu,
  • zabezpečiť, aby mali všetky ženy prístup k účinným prostriedkom nápravy v prípade porušenia svojich sexuálnych a reprodukčných práv,
  • odstrániť diskrimináciu v zákonoch, politikách a postupoch a všetkým ženám zaručiť rovnosť v užívaní sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

„Sexuálne a reprodukčné práva chránia niektoré z najdôležitejších a najintímnejších aspektov nášho života. Zabezpečenie týchto práv pre ženy je nevyhnutnou súčasťou úsilia o dosiahnutie práv žien a rodovej rovnosti. Vzhľadom na ožívajúce snahy o oslabenie ochranných mechanizmov v tejto oblasti musíme zachovať svoje odhodlanie chrániť tieto práva, ktoré sa podarilo presadiť až po dlhoročnom úsilí. Štáty sú povinné poskytnúť všetkým ženám cenovo dostupnú, prístupnú a kvalitnú sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť a služby,“ povedal komisár Muižnieks.
 

Pozrite aj: