head6.png

MVO vyzývajú na okamžité a efektívne opatrenia na ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat zasiahnutých vojnou na Ukrajine

ODZ, 17. 3. 2022

Naše združenie ODZ sa pripojilo k viac ako 60 mimovládnym organizáciám z Maďarska, Moldavska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, ako aj organizáciám fungujúcim na medzinárodnej úrovni, ktoré adresovali spoločnú výzvu vládam, Európskej únii i širšiemu medzinárodnému spoločenstvu na prijatie okamžitých a efektívnych opatrení na ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat, ktoré sú v dôsledku agresie Ruskej federácie zasiahnuté vojnou na Ukrajine.

Táto vojna, ako každá iná vojna, osobitne ohrozuje ženy a dievčatá a ich sexuálne a reprodukčné zdravie. Oproti mierovým časom sú napríklad ženy a dievčatá vo vyššej miere vystavené sexuálnemu násiliu. Takisto sú im ešte viac než inokedy upierané služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, alebo je prístup k týmto službám ohrozený či oklieštený. Týka sa to napríklad prístupu k predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti, núdzovej a inej antikoncepcii či interrupciám.

MVO z uvedených krajín napríklad vyzývajú svoje vlády, aby utekajúcim ženám, dievčatám a ďalším osobám zabezpečili dostupnú a kvalitnú starostlivosť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Vychádzajú z toho, že starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie je tzv. esenciálnou, teda základnou zdravotnou starostlivosťou, ktorá by mala byť dostupná každej osobe bez rozdielu. Je preto dôležité, aby osobám, ktoré z Ukrajiny utekajú na Slovensko alebo cez Slovensko, bola poskytovaná bezplatne.

Slovenská vláda by tak v rámci zabezpečovania prístupu utekajúcich osôb k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia mala napríklad v praxi garantovať bezplatné tehotenské poradne a inú potrebnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom. Pri tejto starostlivosti je zároveň nevyhnutné napĺňať aj všetky požiadavky na jej kvalitu. Tie zahŕňajú nielen požiadavky na dodržiavanie medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov, ale napríklad aj právo na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa výberu rodiacej ženy či právo na informácie a komunikáciu v jazyku, ktorému dotknutá žena rozumie. Takáto komunikácia a informovanie je napokon nevyhnutným predpokladom na to, aby zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál mohli napĺňať aj svoju zákonnú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť výlučne na báze informovaného súhlasu dotknutých osôb. Prítomnosť osoby, ktorej rodiaca žena dôveruje, a komunikácia s ňou v jazyku, ktorému rozumie, zároveň predstavujú základné predpoklady na to, aby sa utekajúce ženy, ktoré sa ocitli v mimoriadne zraňujúcich okolnostiach, mohli pri prijímaní pôrodnej starostlivosti cítiť bezpečne.

Zabezpečovanie prístupu utekajúcich osôb k niektorým službám sexuálneho a reprodukčného zdravia si aj na Slovensku môže vyžadovať zmeny v legislatíve a systémových nastaveniach. Platí to napríklad o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti interrupcií, ktoré sú pre mnohé ženy nedostupné aj v dôsledku bariér spočívajúcich v poplatkoch za tieto služby či v nedostupnosti medikamentóznej interrupcie. Ak však politická reprezentácia Slovenska myslí svoje vyjadrenia o slobode vážne, musí ju chcieť dopriať ženám a dievčatám utekajúcim z Ukrajiny aj v podobe slobody rozhodovať sa o vlastnom tele a vlastnej reprodukcii. Aj preto sme sa v ODZ pripojili k uvedenej výzve a organizáciám, ktoré za ňou stoja.
 

Stiahnite si: