head1.png

Naša spolupráca s pôrodnými asistentkami

ODZ, 27. 11. 2019

V Banskej Bystrici sa 25. – 27. 11. 2019 pod záštitou ministerky zdravotníctva uskutočnila IV. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou, ktorú zorganizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Využili sme túto príležitosť na ďalšie rozvíjanie kontaktov a spolupráce s komorou v oblasti ochrany ľudských práv žien pri pôrodoch.

Naša výkonná riaditeľka PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. sa zúčastnila na konferencii a aktívne sa zapojila do diskusie. Okrem pracovných stretnutí s kompetentnými sa podieľala aj na realizácii sprievodného podujatia konferencie – workshopu Posilňovanie komunikačných zručností pôrodných asistentiek, ktorý pripravilo združenie Ženské kruhy dňa 25. 11.

Efektívna komunikácia so zdravotníckym personálom a aktívna podpora rodiacich žien zmierňujú ich bolesti, odbúravajú strach a uľahčujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v prípade, ak dôjde ku komplikáciám. Každá pôrodná asistentka preto môže podstatne ovplyvniť pôrodnú skúsenosť mnohých rodiacich žien a ich detí. Jej náročnej práci by však mala predchádzať dôsledná príprava vo všetkých – nielen medicínskych – oblastiach.

Pôrodné asistentky na workshope trénovali efektívnu komunikáciu so ženami, s dôrazom na emocionálnu podporu rodiacich žien, ich aktívne počúvanie a empatický prístup k ich potrebám. Popri facilitovaní diskusie viedli naše expertky, Zuzana Krišková (predsedníčka Ženských kruhov) a Šarlota Pufflerová, v menších skupinách aj individuálne dialóg s účastníčkami zameraný na ľudské práva žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti, prax pôrodných asistentiek i podmienky, v akých na Slovensku pracujú. Účastníčky workshopu riešili taktiež rôzne interaktívne úlohy vo dvojiciach aj v skupinách.

Cieľom podujatia a ostatných našich aktivít na konferencii bolo prostredníctvom diskusie a ďalších interaktívnych činností prispieť k odbornému diskurzu a zvýšiť povedomie zúčastnených pôrodných asistentiek o právach žien, rodovej rovnosti a nerovnovážnom prístupe k moci, ako aj o dobrej praxi v oblasti pôrodnej starostlivosti vychádzajúcej z EBM, teda medicíny založenej na dôkazoch (evidence based medicine).

Odborný diskurz a praktické dopady týchto aktivít tak môžu ovplyvniť podmienky v poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach smerom k zvýšenej ochrane ľudských práv žien a prevencii ich porušovania, k systémovému posilňovaniu autonómie žien, ich integrity, ľudskej dôstojnosti a celkovo nediskriminácie žien. Zároveň prispievajú k scitliveniu pôrodných asistentiek vo vzťahu k týmto problémom a posilňujú zručností tejto veľmi dôležitej profesijnej skupiny pri presadzovaní ľudských práv žien v oblasti ich reprodukčného zdravia.

PA workshop BB 10_orez_174x110 PA workshop BB 06_orez_174x110 PA workshop BB 03_orez_177x110
 

Fotogaléria:

 
Aktivity sme realizovali s finančnou podporou programu ACF – Slovakia a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizujú vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
ACF_logo_black_w