head5.png

Nová publikácia ODZ: Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti

ODZ, 20. 12. 2021

Poskytovanie pôrodnej starostlivosti je oblasťou, v ktorej je na Slovensku dlhodobo prítomné porušovanie ľudských práv žien a ich novorodencov. V posledných rokoch boli mnohé porušenia zdokumentované a veľa sa o nich diskutovalo v médiách, komunitách žien i odborných kruhoch. Hlasy volajúce po prebratí zodpovednosti za porušovanie práv a po systémových zmenách silnejú čoraz viac. Napriek tomu sa však štát ani žiadny zo zodpovedných orgánov alebo inštitúcií svojej zodpovednosti nijako nechopili.

Povinnosti štátu vo vzťahu k ľudským právam sú veľmi komplexné a mnohorozmerné. Ich súčasťou je aj zabezpečovanie nápravy v prípadoch, keď sú práva porušené. Na úrovni individuálnych osôb dotknutých porušeniami práv je zabezpečovanie adekvátnej nápravy otázkou elementárnej spravodlivosti. Na systémovej úrovni je otázkou prevzatia zodpovednosti – inštitucionálnej (na úrovni inštitúcie, v ktorej sa porušenie udeje), individuálnej (na úrovni osôb, ktoré porušenie spôsobili) i systémovej (na úrovni štátu).

Zabezpečovanie nápravy je zároveň nevyhnutným krokom k napĺňaniu ďalších povinností. Efektívna náprava jedného porušenia môže totiž slúžiť aj ako prevencia ďalších porušení. Ak je zabezpečovanie nápravy sprevádzané poctivým zaznamenávaním, prešetrovaním a vyhodnocovaním problémových udalostí a konaní, slúži aj ako cenný informačný zdroj pre ďalšie nastavovanie pravidiel a politík. V širšej spoločenskej a symbolickej rovine tiež vysiela signály o tom, čo je neakceptovateľným a sankcionovaným konaním, eliminuje možnosť a prax beztrestnosti a vytvára klímu i kultúru spravodlivosti, zákonnosti a zodpovednosti.

V tomto kontexte realizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) monitoring spôsobov, akými Slovenská republika prostredníctvom na to určených orgánov a inštitúcií zabezpečuje nápravu porušení ľudských práv žien a novorodencov pri poskytovaní predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti. V marci 2021 oslovilo s infožiadosťami 112 orgánov a inštitúcií, ktoré sú povinné zabezpečovať uvedenú nápravu buď preto, že spomínanú zdravotnú starostlivosť priamo poskytujú (nemocnice s pôrodnicami), preto, že vykonávajú nad jej poskytovaním dohľad alebo dozor (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, samosprávne kraje, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská lekárska komora a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek), alebo preto, že sú zákonom zriadenými orgánmi na ochranu ľudských práv. Keďže monitorovaným obdobím bolo obdobie prvého roka trvania pandémie ochorenia COVID-19, ODZ sa obrátilo aj na Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva, a to s cieľom zistiť, ako tieto úrady do svojho rozhodovania počas uvedeného obdobia integrovali práva tehotných a rodiacich žien a ich detí. ODZ sa oslovených orgánov a inštitúcií tiež pýtalo na to, či nápravu zabezpečujú aj z vlastnej iniciatívy, či poznatky z nej prameniace využívajú ako zdroj pre ďalšie rozhodovanie a či vo vzťahu k predpôrodnej, pôrodnej alebo popôrodnej starostlivosti zbierajú akékoľvek dáta týkajúce sa ľudských práv.

Publikácia Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti, ktorú sme práve vydali, prináša podrobné zistenia z tohto monitoringu. Opisuje konkrétne úlohy a zodpovednosti uvedených orgánov a inštitúcií vo vzťahu k zabezpečovaniu nápravy porušení práv v monitorovanej oblasti a dopĺňa ich dátami o tom, ako realizácia týchto zodpovedností vyzerá podľa samotných dotknutých orgánov a inštitúcií v praxi. Už názov tejto publikácie dáva tušiť, že ide nielen o prax vzdialenú od požiadaviek, ktoré spadajú do rámcov rešpektovania, ochrany a napĺňania ľudských práv, ale aj o prax, ktorá je nekompatibilná s ideálmi najelementárnejšej spravodlivosti.

Aj preto veríme, že si táto publikácia nájde angažovaný čitateľský okruh najmä v radoch orgánov a inštitúcií, na ktoré sa zameriava. Štát a jeho orgány totiž nesmú byť pasívnymi pozorovateľmi porušovania práv, ktoré často samy spôsobujú alebo ktorému napomáhajú, ale musia sa stať všímavými aktérmi nevyhnutnej zmeny.
 
Vydanie: prvé
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-89140-33-6
EAN 9788089140336
 

Stiahnite si:

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF_logo_black_w