head5.png

Naša činnosť

Stručná história združenia

Mimovládna nezisková organizáciaObčan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vznikla v roku 1992 ako samostatná právnická osoba – nadácia Minority Rights Group – Slovakia (MRG-S). 4. marca 1992 ju zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900-90-10692. Nadáciu založila Minority Rights Group International (MRGI) so sídlom v Londýne, medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na uplatňovanie prevencie v oblasti práv menšín.

V prvých rokoch existencie MRG-S sme poskytovali verejnosti aj konkrétnym záujemcom (či už jednotlivcom alebo inštitúciám) najmä informácie o špecifických problémoch menšín. Naša práca mala predovšetkým osvetový a výchovný charakter. Naším zámerom bolo vysvetľovať a objasňovať rozdielne aspekty práv minorít a všetky súvislosti aplikácie všeobecných ľudských práv v oblasti menšinovej problematiky. Prednostne sme sa zameriavali na odstraňovanie predsudkov vo vzťahu k menšinám. Súčasťou našich aktivít bola i publikačná činnosť (správy, učebnice, propagačné materiály a pod.), ktorá úzko súvisela s danou problematikou.

Vo svojich programoch sme pomáhali sprostredkovávať kontakty menšín a väčšinového obyvateľstva a medzi menšinami navzájom, s cieľom prispieť ku konštruktívnemu riešeniu týchto problémov. Dialo sa formou workshopov, seminárov či diskusných fór a výcvikových kurzov, ktorých ťažiskom bolo najmä zlepšenie komunikačných zručností. V tomto období sme nadviazali dlhodobú spoluprácu s významnými európskymi a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, napr. Európskym spoločenstvomRadou Európy,OBSE a i. Podieľali sme sa na propagácii ich činnosti, ideí, zámerov a iniciatív a prispievali k ich realizácii.

Nový zákon o nadáciách v roku 1997 uložil každej nadácii povinnosť zaregistrovať sa. Keďže naše aktivity medzitým prekročili pôvodný rámec ochrany práv menšín, v lete 1997 nadácia prijala aj nový názov – Nadácia Občan a demokracia (anglicky naďalejMinority Rights Group – Slovakia). Svoju činnosť sme obohatili o aktivity zamerané na zvyšovanie občianskej participácie v demokratickej spoločnosti, uplatňovanie základných ľudských práv v každodennom živote občanov a občianok SR. Nadácia naďalej pomáhala tvoriť a realizovať rôzne výcvikové programy zamerané najmä na posilňovanie roly a právneho vedomia občana/občianky i komunitného diania. Svoje pôsobenie sme rozšírili aj o advokačné aktivity, teda obhajobu práv občanov a občianok a o poskytovanie právnej pomoci.

V súvislosti s novým poslaním a cieľmi sme sa aktívne zapojili do viacerých kampaní mimovládnych organizácií. Vďaka nim sme sa výraznejšie dostali do povedomia slovenskej verejnosti – najviditeľnejšie v predvolebnom období roku 1998, keď naša organizácia tvorila zázemie pre hovorkyňu Občianskej kampane ´98 Šarlotu Pufflerovú. Rovnako sme sa angažovali aj pred voľbami v roku 2002, pri presadzovanízákona o slobodnom prístupe k informáciám, počas novelizácie ústavy a tvorby novej legislatívy podporujúcej vznik inštitúcie verejného ochrancu ľudských práv – ombudsmana či v rámci aktivít občianskych iniciatív Ľudia proti rasizmuStop konfliktu záujmov a pod.

Po ďalšej zmene zákonov nadácia zmenila právnu formu a 14. novembra 2002 bola zaregistrovaná ako občianske združenie Občan a demokracia(OaD). Naďalej sme pôsobili a stále pôsobíme ako nezávislá mimovládna nezisková organizácia. Presadzujeme ideu a hodnoty otvorenej spoločnosti založenej na rešpektovaní občianskych a ľudských práv. Usilujeme o zvyšovanie právneho vedomia verejnosti (najmä vo vzťahu k orgánom verejnej moci) a jej zapojenie do rozhodovania o veciach verejných. V rámci svojich kapacít obhajujeme občianske záujmy a práva, vo vybraných prípadoch poskytujeme aj právnu pomoc. Zároveň sa snažíme o systematické skvalitňovanie výkonu verejnej moci, s cieľom zmeniť nevyhovujúce praktiky orgánov a inštitúcií verejnej správy.

S narastajúcim počtom realizovaných aktivít sa výrazne zväčšil aj záber a objem našej činnosti. Spoločenské podmienky však stále neposkytujú dostatočný priestor a možnosti na systematické fungovanie nezávislých mimovládnych organizácií. V praxi sa to prejavuje ich nedostatočnými ľudskými kapacitami v porovnaní s množstvom riešených problémov. Aj v našej organizácii sme museli urobiť kroky na jej dlhodobo udržateľné fungovanie. V nadväznosti na aktuálny vývoj slovenskej spoločnosti sme sa rozhodli pre aktualizáciu priorít v našej činnosti. S presunom ťažiska našich aktivít sa zmenil aj názov organizácie – od 7. januára 2010 pôsobí ako občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ, anglickyCitizen, Democracy and Accountability).

Za kľúčový prvok v súčasnosti považujeme dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti verejnej moci za chýbajúce systémové presadzovanie ľudských práv. V súčasnosti sa preto prednostne zameriavame na realizáciu práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, ochranu pred diskrimináciou a ľudské práva žien. Usilujeme sa o pozitívne zmeny v spoločnosti na všetkých úrovniach – od jednotlivých ľudí až po systémové zmeny v riadení spoločnosti. Podstatnou zložkou našej činnosti je pritom priama účasť na tvorbe legislatívy a verejných politik. Ponúkame aj komplexné akreditované vzdelávanie pre verejný i súkromný sektor, najmä v oblasti (anti)diskriminácie a rodovej rovnosti. Naďalej sa snažíme informovať ľudí o ich právach, rozvíjať ich sociálno-právne spôsobilosti, posilňovať ich pri aktívnom uplatňovaní svojich práv a participácii vo verejnom dianí. Zároveň sa usilujeme spoluvytvárať priestor pre dialóg medzi verejnou mocou a občianskou spoločnosťou.