head5.png

O násilí páchanom na ženách s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

ASPEKTin, 12. 12. 2019

V rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách sa každoročne koná množstvo aktivít na podporu žien a dievčat ohrozených násilím na Slovensku aj v zahraničí. Kampaň sa začína 25. novembra na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pred dvadsiatimi rokmi vyhlásila Organizácia Spojených národov. Pod vplyvom medzinárodného ženského hnutia a súvisiaceho výskumu OSN v deklarácii z roku 1993 označila za takéto násilie „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti“ a zdôraznila, že k nemu dochádza tak vo verejnom, ako aj v súkromnom živote. Po prvý raz takto explicitne uznala a definovala problém násilia na ženách ako spoločenský problém, čím vyzdvihla nevyhnutnosť aktívnej účasti štátu na jeho riešení. Na skutočnosť, že násilie na ženách je porušovaním ľudských práv a je rodovo podmienené, poukazovali vo svojej práci aj mimovládne organizácie na Slovensku už od polovice 90. rokov, najviditeľnejšie v kampaniach iniciatívy Piata žena začiatkom druhého tisícročia.
prezidentka3_wAspekt_1423x789

Foto: Kancelária prezidentky SR

Práve na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová predstaviteľky feministických mimovládnych organizácií, ktoré sa problémom rodovo podmieneného násilia (prevencii aj dôsledkom) dlhodobo venujú. Prinášame zhrnutie toho, o čom sme spoločne hovorili.

Násilie páchané na ženách a dievčatách

Hrozba násilia páchaného na ženách je obsiahnutá v spoločenskom poriadku, pre ktorý je charakteristické nerovné usporiadanie vzťahov medzi mužmi a ženami, rodová nerovnosť a pretrvávajúca diskriminácia žien. Násiliu na ženách možno preto predchádzať iba v spoločnosti, ktorá nebude systematicky diskriminovať ženy a iné zraniteľné skupiny a v ktorej budeme žiť rodovú rovnosť.

Hoci sa o násilí páchanom na ženách a dievčatách hovorí čoraz viac, hlasy samotných žien, ktorých sa dotýka, často absentujú. Musíme hľadať spôsoby, ako počúvať skúsenosti žien a vytvárať spoločnosť, ktorá by ich hlasy dokázala brať vážne. Mlčanie o násilí totiž nie je zodpovednosťou žien, ale zrkadlom našej spoločnosti. Ženy zažívajúce násilie a ich deti často čelia tomu, že blízki ľudia alebo ľudia v inštitúciách, na ktoré sa obracajú, ich nepočúvajú a nerešpektujú ich skúsenosti, prípadne ich z násilia obviňujú. Treba preto jasne vyjadriť, že zodpovednosť za násilie nesie výlučne osoba, ktorá ho pácha.

Najvážnejším dôsledkom násilia páchaného na ženách a obvykle momentom, keď sa o tomto probléme na chvíľu začne hovoriť, je vražda žien. Podľa správ z médií (štatistické údaje v tomto smere nie sú presné) bolo v našej krajine v uplynulých rokoch asi 17 žien zavraždených partnerom.

Jednou z kľúčových zložiek prevencie a eliminácie násilia na ženách sú špecifické podporné služby. Hoci v uplynulých rokoch došlo v tejto oblasti aj k mnohých zlepšeniam, pretrvávajú problémy ako nedostatočný legislatívny rámec, nesystémové financovanie, nedostupnosť služieb pre všetky skupiny žien. Na Slovensku sú iba tri bezpečné ženské domy, v ktorých ženy nemusia za pobyt platiť.

Potrebná je dôsledná prevencia násilia páchaného na ženách, ku ktorej patrí rodovo citlivá výchova a presadzovanie rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spoločnosti, ako aj systémové riešenia v oblasti legislatívy, spolupráce, financovania…

Čítajte viac

 
© ASPEKTin, 2019
Článok uverejnil ASPEKTin – feministický webzin 9. 12. 2019. ISSN 1225-8982.