head1.png

Odporúčania, okruhy a témy školenia inšpektorátov práce

Odporúčania – východiská vzdelávania:

 • novelizovať zákon o inšpekcii práce, najmä s ohľadom na potrebu legislatívnych zmien reagujúcich na identifikované problémy
 • zabezpečiť pravidelné a kvalitné vzdelávanie inšpektoriek a inšpektorov práce v oblasti zásady rovnakého zaobchádzania a (anti)diskriminácie, vrátane kvalitných vzdelávacích materiálov
 • zabezpečiť kvalitné metodické postupy pre identifikovanie a sankcionovanie porušovania zásady rovnakého zaobchádzania; konať iniciatívne a nečakať na podnety od diskriminovaných subjektov
 • vytvoriť systém efektívneho poradenstva vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania pre inšpektoráty samotné, zamestnávateľov a zamestnancov/zamestnankyne
 • dodržiavať a v plnej miere využívať existujúce možnosti, ktoré na identifikovanie a preukazovanie porušení zásady rovnakého zaobchádzania poskytuje legislatíva SR a EÚ

 

Jednotlivé tematické okruhy vzdelávania:

 • právne aspekty diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania – základné koncepty práva na rovnosť a nediskrimináciu definované v antidiskriminačnom zákone, pracovnoprávnej legislatíve, medzinárodnom práve a v antidiskriminačných smerniciach EÚ, so zameraním na formy diskriminácie a právnu povinnosť zamestnávateľov prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a uplatňovať antidiskriminačné hľadisko
 • zakázané dôvody diskriminácie a ich špecifiká, aj vo vzťahu k najčastejším prejavom a dôvodom diskriminácie (napr. vek, pohlavie, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, náboženstvo a pod.) aj v ich vzájomnej kombinácii (viacnásobná diskriminácia)
 • identifikovanie diskriminácie inšpektorátmi práce v rámci procesných požiadaviek legislatívy SR a legislatívy EÚ
 • efektívne iniciatívne postihovanie porušení zásady rovnakého zaobchádzania zamestnávateľmi (t. j. bez čakania na podnety od dotknutých jednotlivcov)

 

Konkrétne témy školenia:

 • dôkazná situácia a dôkazné postupy pri preukazovaní porušení zásady rovnakého zaobchádzania
 • rozbor porušení zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnej oblasti (z praxe inšpektorátov práce)
 • argumentácia porušovateľov zásady rovnakého zaobchádzania a možné reakcie na ňu
 • možnosti spolupráce so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, mimovládnymi organizáciami a súdmi
 • súčasné trendy, skúsenosti a účinné príklady zo zahraničia
 • interpretácia sporných ustanovení legislatívy SR (najmä pracovnoprávnej, vrátane legislatívy v oblasti inšpekcie práce) v kontexte smerníc EÚ a relevantných medzinárodných dohovorov

Späť