head5.png

Ohrozenie zdravia žien, nie pomoc a podpora

MVO, 14. 10. 2021

V predloženom návrhu ide o ohrozenie zdravia žien, nie o pomoc a podporu

Výzva 60 mimovládnych organizácií a iniciatív

Desiatky mimovládnych organizácií a iniciatív predložili poslankyniam a poslancom NR SR výzvu na odmietnutie poslaneckého návrhu OĽaNO na vydanie tzv. zákona o pomoci tehotným ženám. Tento zákon by v skutočnosti reštriktívne obmedzil prístup žien k bezpečným interrupciám a hrubo porušil ich ľudské práva. Vo výzve sa o. i. píše:
 
Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
s hlbokým znepokojením sa na Vás obraciame v súvislosti s poslaneckým návrhom z dielne OĽaNO predloženým s cieľom obmedziť prístup žien k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva (parlamentná tlač č. 665), o ktorom má Národná rada SR rokovať v druhom čítaní na nasledujúcej schôdzi.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že navrhované ustanovenia týkajúce sa interrupcií znamenajú zavedenie nových prekážok v prístupe k bezpečnej interrupcii a v praxi môžu vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien a zhoršiť ich životné podmienky. Ich cieľom je tiež stigmatizovať lekárov, lekárky a nútiť ich konať v rozpore s ich profesionálnymi znalosťami a etikou. Rovnako upozorňujeme, že sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ako aj so zdravotnými štandardmi vrátane smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie o bezpečnej interrupcii.

Prijatie navrhovanej novely by malo v praxi nasledovné škodlivé následky:

  1. Predĺženie a rozšírenie povinnej čakacej doby by vážne ohrozilo fyzické a duševné zdravie žien
  2. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by nemohli verejne informovať o tom, že poskytujú interrupcie a za akých podmienok ich poskytujú
  3. Lekári a lekárky by v rámci procesu poučenia mohli ženám poskytovať zaujaté, medicínsky nepresné a stigmatizujúce informácie
  4. Ženy žiadajúce o interrupciu na žiadosť bez udania dôvodu by boli nútené uvádzať dôvod svojho rozhodnutia
  5. Reštriktívne prostredie v Slovenskej republike môže viesť k tvorbe takých vyhlášok, ktoré nebudú rešpektovať ľudskoprávne štandardy v oblasti reprodukčného zdravia
  6. Prijatie navrhovaných zmien by bolo spiatočníckym krokom a v rozpore so súčasným trendom zlepšovania prístupu k zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia

. . . .
 
Vážené poslankyne a vážení poslanci,
obmedziť interrupcie či prístup k nim je síce ľahké, ale nebezpečné a zbytočné. Vytvárať podmienky na to, aby ţeny mali skutočnú moţnosť voľby, uţ také ľahké nie je. Nástroje však poznáme: silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti; politiky rodovej rovnosti, ktoré odstránia nerovnosti a diskrimináciu ţien; antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia dostupná pre všetkých; dostatok miest v škôlkach či jasliach; kvalitná a odborná sexuálna výchova; systematický prístup k riešeniu násilia páchaného na ţenách a rodovo podmieneného násilia; kvalitná gynekologická starostlivosť a dôstojné a na vedeckých základoch zaloţené podmienky pre ţeny pri pôrodoch; dostupné bývanie pre všetkých; viac voľného času na seba, rodinu a na sebarealizáciu či ekologická spravodlivosť. V neposlednom rade je potrebné odstraňovať prekáţky, ktorým uţ dnes ţeny čelia v prístupe k interrupciám, ako sú napríklad povinná čakacia doba, povinná ohlasovacia povinnosť, poplatky či zdravotnícke zariadenia odmietajúce poskytovať interrupcie, a umoţniť všetky bezpečné metódy vykonania interrupcie vrátane medikamentóznej interrupcie.

Obraciame sa na Vás, aby ste pri prerokovávaní predmetného návrhu mysleli na ženy a dievčatá v tejto krajine a ich životné podmienky. Odmietnite tento návrh na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktorý je tvrdým zásahom do ľudských práv žien a podkopáva princípy sekulárneho demokratického štátu.

Vyzývame Vás, aby ste predložený návrh nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine.
 
S pozdravom mimovládne organizácie a iniciatívy:

Možnosť voľby / Iniciatíva Nebudeme ticho ● ASPEKT / Iniciatíva Nebudeme ticho ● Povstanie pokračuje / Iniciatíva Nebudeme ticho ● Amnesty International Slovensko ● Občan, demokracia a zodpovednosť ● OLYMP, o.z. ● Prešovská rozvojová agentúra ● Spoločnosť pre plánované rodičovstvo ● MyMamy, o.z. ● Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ● Občianske zdruţenie PRO FELICITATE ● ŽENA V TIESNI ● Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku ● PROGRESFEM ● o. z. projekt neon ● Ženské kruhy ● Saplinq, o.z. ● PRIDE Košice ● PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBT+ ľudí v Košiciach ● Aliancia žien Slovenska ● Aliancia žien – cesta späť ● OZ Antigona ● Nadácia Ekopolis ● QUO VADIS, o.z. ● Education for Equality and Ecology – Edeqec ● Ženy pomáhajú ženám ● Post Bellum ● Záhrada – Centrum nezávislej kultúry ● OZ Ďalej ● Divadlo Pôtoň ● Tabačka Kulturfabrik n.o. ● BONA FIDE o.z. ● Port o.z. ● EsFem, o.z. ● Kreatívneho zoskupenia DOBOŠKA ● Greenpeace Slovensko ● Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica ● Vydra, o. z., Čierny Balog ● Kolektív Diera do sveta ● Bábkové divadlo na Rázcestí ● OZ Truc spherique, Stanica Žilina-Záriečie, Nova synagóga Žilina ● Tatranské plesá, o.z. ● Materské centrum Nevedko o.z. ● Utópia, o.z. ● Iniciatíva Inakosť ● Dúhový PRIDE Bratislava ● Nadácia Cvernovka ● platforma Nie v našom meste, Banská Bystrica ● iniciatíva Inokraj, Banská Bystrica ● Centrum pre výskum etnicity a kultúry ● Iniciatíva Sexistický kix ● Literárna bašta ● OZ Bez sexizmu ● Foajé, o.z. ● Divadlo Nomantinels ● Spolka ● Apart collective ● Literárny klub ● Slovensko–český ženský fond ● Kotva, n. o.

 

Stiahnite si: