head6.png

Podali sme hromadnú pripomienku k návrhu dôležitého ľudskoprávneho zákona

ODZ, 10. 5. 2018

Ministerstvo spravodlivosti pred 3 týždňami predložilo návrh zákona, ktorým sa majú novelizovať dva dôležité zákony z oblasti ľudských práv: zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), celoštátnej inštitúcie ustanovenej zákonom na presadzovanie ľudských práv a nediskriminácie na Slovensku a zákon o verejnom ochrancovi práv (VOP). Zainteresovanú verejnosť – najmä z prostredia ľudskoprávnych mimovládnych organizácií – však o tomto návrhu neinformovalo ani neusporiadalu odbornú diskusiu či širokú verejnú diskusiu na túto tému. Takisto ani nevyužilo možnosť konzultovať návrh zákona s relevantnými medzinárodnými organizáciami, napr. s Úradom Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Ženeve (UNHCHR) či s Európskou sieťou pre národné ľudskoprávne inštitúcie (ENNHRI) so sídlom v Bruseli, ktoré takúto možnosť ponúkajú. Oba novelizované zákony majú pritom zásadný vplyv na ochranu a realizáciu základných práv a slobôd všetkých občanov, občianok a osôb pod jurisdikciou Slovenskej republiky. Vypracovali sme preto hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorú za necelé dva dni podporilo 30 mimovládok (vrátane ODZ) a podali sme ju ministerstvu spravodlivosti.

Novelizáciu zákonov o SNSĽP a VOP vítame, lebo už celé roky kritizujeme neefektívne fungovanie SNSĽP a navrhujeme konkrétne riešenia. Predložený návrh zákona opodstatnene prerozdeľuje kompetencie a ustanovuje Úrad verejnej ochrankyne práv za tzv. národnú ľudskoprávnu inštitúciu (NHRI) a SNSĽP za tzv. Equality Body, teda národnú inštitúciu pre rovnosť príležitostí a elimináciu diskriminácie v zmysle antidiskriminačných smerníc EÚ. Prostredníctvom stanovených kompetencií verejnej ochrankyne práv obracať sa o. i. na ústavný súd by sa tak posilnili ústavnoprávne garancie ľudských práv na Slovensku.

Návrh však nerieši časť pretrvávajúcich nedostatkov, na ktoré dlhodobo upozorňujú Slovenskú republiku medzinárodné ľudskoprávne výbory a organizácie. V pripomienke navrhujeme prepacovať návrh zákona tak, aby namiesto tejto čiastkovej novely boli vypracované nové úplné znenia zákona o zriadení SNSĽP a zákona o VOP. Ich novelizácia by mala umožniť efektívnejšiu činnosť oboch inštitúcií vo vzťahu k občanom a občiankam SR. Najmä v prípade SNSĽP je kľúčové, aby fungovalo v súlade s medzinárodnými štandardmi, tzv. Parížskymi princípmi – nezávislosti (neutrality), efektivity, pluralizmu a participácie. V záujme súladu s týmito princípmi by napríklad obidve inštitúcie mali posilniť princíp participácie.

SNSĽP je o. i. kritizované najmä pre nedostatok funkčnej a organizačnej nezávislosti. Tá súvisí s pretrvávajúcimi politickými a mocenskými vplyvmi pri kreovaní a fungovaní správnej rady (ktorú nominujú rôzne zložky vládnej moci) a následne celej organizácie. Predložený návrh tento problém nerieši. V kreovaní správnej rady SNSĽP by mali zohrávať oveľa významnejšiu úlohu občianske, akademické a špecializované združenia a organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú otázkam rodovej rovnosti a právam žien, eliminácii diskriminácie a posilňovania rovnosti príležitostí, právam menšín, cudzincov, osôb so zdravotným postihnutím, sociálne marginalizovaným a iným zraniteľným skupinám, ľudskoprávnemu vzdelávaniu, sociálnemu dialógu a iným aktivitám. Tieto organizácie presadzujú realizáciu ľudskoprávnych záväzkov a posilňujú ľudskoprávny étos vo svojej každodennej činnosti, na praktickom a teoretickom základe, v rôznych spoločenských kontextoch a na všetkých úrovniach.

Práve rozhodujúca úloha občianskych, odborných a zastupiteľských kruhov, ktoré reprezentujú tzv. „demokraciu zdola“, ale ktoré priamo neparticipujú na vládnej moci, je najlepším a nevyhnutným predpokladom pre realizáciu Parížskych princípov. Tieto zložky spoločnosti sa každodenne venujú ľudskoprávnym aktivitám bez ohľadu na oficiálne rozloženie politických síl v krajine, formu vlády, trojdelenie moci a iné ústavno-právne štruktúry. Požiadavka uplatnenia odborného participatívneho prístupu v záujme čo najefektívnejšieho sfunkčnenia SNSĽP a VOP sa spomína aj v zásadnom strategickom dokumente pre oblasť ľudských práv – v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR schválenej vládou v roku 2015. Posilnenie systému inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv je jednou z priorít stratégie.

V hromadnej pripomienke kritizujeme aj proces, ktorým predložený návrh zákona doteraz prešiel: do jeho tvorby nebola zapojená verejnosť, takže proces participácie de facto neprebehol, či prinajmenšom neprebehol korektne. Návrh tak nezohľadnil vyššie uvedenú požiadavku Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Navyše, ministerstvo sa nezhodlo na koncepcii novelizácie príslušných zákonov ani s Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Nezohľadnilo ani návrh pracovnej skupiny rady vlády, ktorý sa týkal ďalšej z priorít stratégie – systémových riešení v oblasti výchovy, vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu v oblasti ľudských práv. Táto oblasť je viac než relevantná pre SNSĽP aj VOP.

V stratégii sa tiež explicitne uvádza, že finančná a personálna poddimenzovanosť SNSĽP i VOP je dlhodobo neúnosná a vyžaduje si zásadné riešenie. Predkladaný návrh však tento problém nerieši, nedáva do súladu navýšenie rozpočtu oboch inštitúcií s nárastom ich kompetencií a zodpovedností. Opäť sa tým vyhýba jasnému zadefinovaniu ich finančnej nezávislosti pri napĺňaní ich poslania tak, ako to určujú Parížske princípy.
 

Stiahnite si:

 

Hromadnú pripomienku podporili:

Občan, demokracia a zodpovednosť, Olymp, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Iniciatíva Inakosť, Možnosť voľby, Dúhový PRIDE Bratislava, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Centrum pre filantropiu, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Nomantinels, Slovensko-český ženský fond, Rómske advokačné a výskumné stredisko, OZ HANA, Šukar- dživipen, n. o., Saplinq, PRIDE Košice, EsFem, o. z., Spolok na podporu skrášľovania Košíc, VÍZIA 2007, Nadácia Milana Šimečku, OZ Proti prúdu, OZ Fundament, OZ Odyseus, Ukrajinsko-slovenská iniciatíva, TENENET, o. z., Aliancia žien Slovenska, OZ Ženské kruhy, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov, ASPEKT, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
 

Hromadnú pripomienku zároveň predkladajú aj tieto členky a členovia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

PhDr. Dagmar Horná, PhD., Mgr. et Mgr. Martin Macko, Mgr. Adriana Mesochoritisová, prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Laco Oravec, PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., Branislav Mamojka