head5.png

POZÝVAME: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku

ODZ, 16. 11. 2015

Vzdelávateľky a vzdelávateľov pozývame na podujatie ĽUDSKOPRÁVNE HODNOTY A POSTOJE V PRÁCI VZDELÁVATELIEK A VZDELÁVATEĽOV NA SLOVENSKU. Podujatie sa koná v pondelok 23. novembra 2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici . Aktivitu realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Téma ľudských práv je v súčasnosti veľkou výzvou pre ľudí mnohých profesií, ktorí pracujú vo verejnej správe a verejných inštitúciách, vrátane vzdelávacích inštitúcií. Je v svojej podstate multidisciplinárna a v sociálnej realite dneška aj veľmi náročna a mnohorozmerná. Tvorí však dôležitý kontext pre akékoľvek vzdelávanie a výchovu. Rozhodli sme sa predstaviť ju v inej podobe, ako je tradične ponúkaná v systéme vzdelávania. Chceme sa zamerať najmä na hodnoty a postoje s aktuálnym ľudskoprávnym zarámcovaním tejto problematiky.

Témy:

  • Znevýhodňujúce dopady sociálnych interakcií a prostredí na životné dráhy ľudí v kontexte ľudských práv
  • Konkrétne podoby rozličných znevýhodnení a s nimi súvisiacich problémov, identifikácia ich príčin a možných prístupov k riešeniam
  • Kultúrne a hodnotové kontroverzie a ich ľudskoprávne rámce

Podujatie bude prebiehať v troch 90-minútových blokoch participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií, s veľkým priestorom pre diskusiu a výmenu skúseností. Budú ho viesť naše skúsené lektorky – právnička JUDr. Daniela Lamačková a psychologička PhDr. Alena Ambrózová.

Obed a občerstvenie v priebehu podujatia sú zabezpečené. V prípade potreby môžeme preplatiť cestovné.
 
Pre bližšie informácie a prihlásenie kontaktujte čím skôr, prosím, sekretariát nášho združenia:
tel. 02-5292 0426, 5292 5568, sekretariat@odz.sk.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk
www.odz.sk
www.diskriminacia.sk

 

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 1992 s cieľom posilňovať spravodlivosť a uplatňovanie princípov demokracie a aktívne spoluvytvárať fungujúce mechanizmy občianskej participácie. Má veľa skúseností s realizáciou programov zameraných na ľudské práva, (anti)diskrimináciu i občiansku participáciu, pričom aktivity sa dejú formou vzdelávania, účasťou na tvorbe politík, presadzovaním zmien v legislatíve, právnou litigáciou, publikovaním literatúry a pod. Združenie uskutočnilo mnoho tréningov s rôznorodými cieľovými skupinami – aj sudcami a sudkyňami (v rokoch 2009 az 2013) – zamerané na ľudské práva a antidiskrimináciu v sociálnoprávnom kontexte. Vydalo k týmto témam množstvo publikácií, medzi inými i Komentár k antidiskriminačnému zákonu (2008). V súčasnosti realizuje projekty zamerané napr. na posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt i zlepšenie inštitucionálnej ochrany ľudských práv žien.

 

Podujatie realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a Open Society Foundations.

Projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, sa zameriava na ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR s cieľom pripravovať ich na aktívne presadzovanie ľudských práv v ich práci a celkovo na uplatňovanie ľudských práv vo verejných politikách v rôznych spoločenských sférach.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

OSF_logo_sk_w

OSF-I_logo_w_biely_okraj