head3.png

POZÝVAME NA DISKUSIU: Kde sme a kam ideme? Inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku

ODZ, 19. 11. 2015

Pozývame na diskusiu pri okrúhlom stole INŠTITÚCIE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV NA SLOVENSKU: Kde sme a kam ideme? Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra 2015 od 9.00 do 15.00 hod. v Malom kongresovom centre Veda – SAV v Bratislave. Chceme tým nadviazať a pokračovať vo veľmi potrebnej diskusii na túto tému. Podujatie sme pripravili s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Úvodná prezentácia načrtne, aké povinnosti vyplývajú štátu z jeho vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov v oblasti inštitucionálnej ochrany ľudských práv. Potom stručne predstavíme relevantné inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku. Ťažiskom podujatia bude facilitovaná diskusia, v ktorej dostanú priestor nielen predstaviteľky a predstavitelia týchto verejných inštitúcií a verejnej správy so zodpovednosťami v oblasti ľudských práv, ale aj ďalšie relevantné aktérky a aktéri, najmä  odborníčky a odborníci z prostredia mimovládnych organizácií a akadémie. V záverečnej časti podujatia sa budeme venovať príkladom dobrej praxe v nastavení i fungovaní ľudskoprávnych inštitucií v zahraničí a budeme sa nimi inšpirovať v diskusii o možných zlepšeniach inštitucionálnej ochrany ľudských práv na Slovensku.
 
V priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. Všetky výdaje spojené s podujatím hradí naše združenie. V prípade potreby môžeme preplatiť i cestovné autobusom alebo vlakom.
 
Pre bližšie informácie a prihlásenie kontaktujte čím skôr, prosím, sekretariát nášho združenia:
tel. 02-5292 0426, 5292 5568, sekretariat@odz.sk.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk
www.odz.sk
www.diskriminacia.sk

 

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 1992 s cieľom posilňovať spravodlivosť a uplatňovanie princípov demokracie a aktívne spoluvytvárať fungujúce mechanizmy občianskej participácie. Má veľa skúseností s realizáciou programov zameraných na ľudské práva, (anti)diskrimináciu i občiansku participáciu, pričom aktivity sa dejú formou vzdelávania, účasťou na tvorbe politík, presadzovaním zmien v legislatíve, právnou litigáciou, publikovaním literatúry a pod. Združenie uskutočnilo mnoho tréningov s rôznorodými cieľovými skupinami – aj sudcami a sudkyňami (v rokoch 2009 az 2013) – zamerané na ľudské práva a antidiskrimináciu v sociálnoprávnom kontexte. Vydalo k týmto témam množstvo publikácií, medzi inými i Komentár k antidiskriminačnému zákonu (2008). V súčasnosti realizuje projekty zamerané napr. na posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt i zlepšenie inštitucionálnej ochrany ľudských práv žien.

 

MZVaEZ_logo_w