head1.png

Práve vyšla publikácia Pôrodníctvo

ODZ, 25. 5. 2022

Práve vyšla publikácia Pôrodníctvo, ktorá po prvý raz na Slovensku do odbornej zdravotníckej literatúry v tejto oblasti integruje aj jej ľudskoprávne aspekty. Kapitolu o právach žien do knihy napísala naša právnička Janka Debrecéniová. Kniha je učebnicou pre medičky a medikov, lekárov a lekárky z oblasti gynekológie a pôrodníctva i pôrodné asistentky. Bude však aj dôležitým zdrojom informácií pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a pracovníčky a pre manažmenty zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť tehotným a rodiacim ženám.

Vzhľadom na situáciu na Slovensku je veľmi dôležité, že vyšla taká komplexná učebnica a že pamätá aj na ľudské práva, o ktorých napĺňanie pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti východiskovo ide (zďaleka sa to netýka iba práva na zdravie). Veríme, že ľudské práva prestanú byť pri poskytovaní tejto starostlivosti ťažko dosiahnuteľnou nadstavbou a stanú sa jej integrálnou a samozrejmou súčasťou.
 
Prinášame výňatok z kapitoly Janky Debrecéniovej Ľudské práva žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti:

🔹 „…pôrodná starostlivosť, ktorá v rámci rešpektujúcej starostlivosti o. i. zachováva dôstojnosť, súkromie a dôvernosť a umožňuje informované rozhodovanie sa a v rámci ktorej sa uplatňuje efektívna komunikácia, je zo strany WHO odporúčaným postupom smerujúcim k pozitívnej pôrodnej skúsenosti. K atribútom dôstojnosti, súkromia, dôvernosti a efektívnej komunikácie, ktoré sme opísali v podkapitole týkajúcej sa rešpektujúcej starostlivosti, bezpochyby patria aj mnohé ďalšie. Jedným z nich je ochrana súkromia, dôstojnosti, intimity a integrity žien aj usporiadaním priestoru a celkovou organizáciou zdravotnej starostlivosti. Súčasťou povinnosti napĺňať právo na súkromie sú teda nepochybne aj nasledujúce garancie:

🔹 Zabezpečenie toho, aby rodiace ženy trávili celý svoj pôrod v jednej miestnosti, o ktorú sa nemusia deliť s inými ženami a z ktorej sa nemusia nikam presúvať, a za zatvorenými dverami. Zachovanie súkromia a intimity je alfou a omegou pôrodného procesu, ochrany pôrodu a pôrodnej skúsenosti ako unikátneho osobného, intímneho a životného deja. Možnosť rodiť v absolútnom súkromí a v intímnej atmosfére nie je nadštandardná potreba a aj z tohto dôvodu nesmie byť podmieňovaná akýmikoľvek platbami.

🔹 Zabezpečenie toho, aby súkromie, dôstojnosť a intimitu žien neohrozoval alebo nenarúšal spôsob, akým je organizovaný priestor, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť, resp. nábytok a zariadenie v ňom (napríklad vyšetrovacie kreslá otočené smerom k dverám, priechodné vyšetrovacie či pôrodné miestnosti a pod.). Pred každým vyšetrením by mali mať ženy k dispozícii výsostne súkromný priestor na prípravu na toto vyšetrenie a na odloženie svojich zvrškov.

🔹 Miestnosť, v ktorej žena rodí, počas pôrodu predstavuje jej priestor. Preto je okrem zdržania sa zásahov do jej súkromia, intimity a integrity potrebné zabezpečiť, aby sa žena v tomto priestore cítila komfortne (napríklad aby nebol chladný či príliš osvetlený, aby v ňom mala nevyhnutné pôrodné pomôcky, možnosť pohodlne sa posadiť či relaxovať). Keďže žena má počas pôrodu právo na sprevádzajúcu osobu/osoby, je potrebné, aby zdravotnícke zariadenia pri zariaďovaní pôrodných priestorov mysleli aj na ne (napr. aby si mali kam sadnúť, odložiť veci atď.).

🔹 Účasť študentov a študentiek zdravotníckych profesií na akejkoľvek časti pôrodu alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti tehotnej alebo rodiacej žene (a akejkoľvek inej osobe) je možná iba s jej predchádzajúcim informovaným súhlasom.

🔹 Počas pôrodu cisárskym rezom by od ženy nemalo byť požadované, aby do pôrodnej sály kráčala nahá. Ani počas samotného pôrodu cisárskym rezom nie je žiaduce, aby na pôrodnom stole ležala celkom nahá a mala obnažené napríklad prsia.

🔹 Ženy by počas vaginálneho pôrodu nemali byť obmedzované vo svojich hlasových prejavoch – či už neadekvátnym priestorovým usporiadaním alebo nezabezpečením súkromia (otvorené dvere alebo otvorený priestor oddelený iba závesmi, prítomnosť iných rodiacich žien, prítomnosť neadekvátneho počtu osôb z radov zdravotníckeho personálu), vyrušovaním v pôrodnom procese alebo napomínaním či karhaním z radov zdravotníckeho personálu za akýkoľvek hlasový prejav.

🔹 Pri prevoze ženy, ktorá práve porodila, z pôrodníckeho oddelenia na oddelenie šestonedelia má žena právo držať svojho novorodenca v náručí a, ak to nie je možné z dôvodov na jej strane, má právo, aby tak urobila jej sprevádzajúca osoba. Realizácia tohto práva slúži aj ako prevencia separácie matky a jej novorodenca po pôrode. Za žiadnych okolností nie je prípustné, aby na ženu počas jej prevozu z pôrodnej izby/sály na oddelenie šestonedelia bola uložená jej batožina.“

 
Editorom učebnice je prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., podieľalo sa na nej 85 autorov a autoriek. Možno si ju objednať na webovej stránke vydavateľa.

 
© Učebnicu vydala spoločnosť A-medi management, s.r.o., 2022.
Foto: A-medi.sk