head2.png

Predstavili sme našu novú publikáciu

ODZ, 29. 4. 2015

Odbornej verejnosti a prostredníctvom médií aj širokej verejnosti sme predstavili práve vydanú publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Informačne bohatá publikácia reflektuje tému z viacerých uhlov – z pohľadu konkrétnych príbehov a skúseností žien, medzinárodných zdravotníckych štandardov, legislatívy a ľudských práv žien, ako aj systematického monitoringu pôrodníc a ministerstva zdravotníctva. Je vôbec prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku, ktorá zhŕňa výsledky dvojročného monitoringu všetkých pôrodníc v SR, kvalitatívneho výskumu uskutočneného o. i. hĺbkovými rozhovormi so ženami v Bratislavskom a Trnavskom kraji a odborných analýz ľudskoprávnej legislatívy a zdravotníckych štandardov. Tieto aktivity sme realizovali v spolupráci so združením Ženské kruhy a ďalšími nezávislými expertkami. Výsledky aj samotnú publikáciu sme spoločne prezentovali na podujatí v Austria Trend hoteli v Bratislave 30. apríla 2015. Vyplýva z nich, že v pôrodniciach dochádza k vážnym a často systémovym porušeniam ľudských práv žien.

Publikácia aj výskum dokladujú, že autentické skúsenosti žien pri pôrodoch sú zásadne odlišné (protichodné) oproti autoritatívnym prístupom osôb z prostredia zdravotníctva, ktoré o pôrodnej starostlivosti rozhodujú. Navyše, ženy sú v tejto situácii osobitne zraniteľné. Ide preto o špecifický fenomén s mocenskými prvkami, ktorý je potrebné dôsledne skúmať a viesť o ňom kritickú verejnú diskusiu. Práve otvorenie tejto témy, o ktorej sa doteraz takmer nehovorí, a systematická seriózna diskusia sú jedným z cieľov tejto aktivity i celého projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách.

Najdôležitejšie zistenia prezentovali autorky publikácie pred fórom účastníčok z radov odbornej obce, inštitúcií a štátnej správy z rezortu zdravotníctva, mimovládnych organizácií a médií. Východiská výskumu, monitoringu i publikácie, relevantné ľudskoprávne štandardy a kontext problematiky uviedla Janka Debrecéniová, právna expertka ODZ. Zuzana Krišková, predsedníčka OZ Ženské kruhy, predstavila zdravotnícke štandardy a odporúčania WHO, FIGO a NICE v oblasti pôrodníctva a uviedla aj niektoré konkrétne príklady komunikácie, informovania i rozhodovania o pôrodnej starostlivosti v praxi na Slovensku. Štandardný kvalitatívny výskum, jeho metodiku a metodológiu, ako aj niektoré ľudskoprávne aspekty, najmä právo na informácie a právo na súkromie v rámci skúmanej problematiky priblížili vedecká pracovníčka SAV Miroslava Hlinčíková a výskumníčka IVO Martina Sekulová. Kvalitu informovania v zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s pôrodom a monitoring realizovaný v komunikácii s pôrodnicami a ministerstvom zdravotníctva predstavila sociologička Sylvia Šumšalová. Koordinátorka projektových aktivít a výkonná riaditeľka ODZ Šarlota Pufflerová uviedla širší celospoločenský kontext – napĺňanie a dodržiavanie ľudských práv, monitoring zodpovedných inštitúcií, strategický postup a ciele nášho združenia.

Po obsažných prezentáciách nasledovala živá diskusia, v ktorej zaznievali neraz protirečivé názory aj zaujímavé skúsenosti. Takmer všetky účastníčky sa však zhodli, že otvorená a konštruktívna diskusia o všetkých aspektoch tejto problematiky je veľmi potrebná, rovnako aj nutnosť riešiť súčasnú problematickú situáciu na Slovensku v súlade s ľudskoprávnymi a zdravotníckymi štandardmi, teda zlepšiť ju v prospech rodiacich žien. Viaceré rečníčky pritom zdôraznili kľúčovú zodpovednosť ministerstva zdravotníctva a štátu za stav pôrodníctva a úroveň pôrodnej starostlivosti, ako aj za riešenie súčasných problémov.

Autorky osobitne prezentovali publikáciu a výsledky monitoringu a výskumu médiám na popoludňajšej tlačovej besede.
 

Fotogaléria

Stiahnite si:

 
Publikáciu sme vydali v spolupráci so združením Ženské kruhy a s finančnou podporou Open Society Foundations a Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 
ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

EEA_logo_wEEA+N_hrube

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno