head2.png

Prezentácia s diskusiou: Hĺbkový výskum o právach rodiacich žien v pôrodniciach

ODZ, 8. 2. 2018

Na spoločnom podujatí so združením Ženské kruhy sme 8. 2. 2018 odbornej verejnosti aj médiám prezentovali hlavné zistenia hĺbkového výskumu k téme porušovania ľudských práv žien v pôrodniciach na Slovensku. Najdôležitejšie informácie o výskume a jeho závery sme sprístupnili širokej verejnosti v práve vydanej publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Tá priamo nadväzuje na výskumné zistenia publikované v predchádzajúcej odbornej publikácii o (ne)dodržiavaní ľudských práv žien pri pôrodoch Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Naším cieľom je prispieť k systémovým zmenám a výraznému skvalitneniu pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Na diskusii sa zúčastnili viacerí kompetentní z oblasti zdravotníctva vrátane riaditeľa sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva MUDr. Štefana Laššána, PhD., vedúcej odboru zdravotnej starostlivosti MUDr. Kvetoslavy Bernátovej, hlavného odborníka MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc. a ďalších osôb z oblasti pôrodníctva, kancelárie verejnej ochrankyne práv, akademickej sféry, poslankyne NR SR Simony Petrík a i.

Diskusia bola veľmi otvorená, kritická, ale konštruktívna. Ocenili ju všetci prítomní. Sekčný riaditeľ Š. Laššán sa vyjadril, že rozumie nutnosti systémovo „od základu“ reformovať pôrodníctvo na Slovensku a má snahu spolupracovať so všetkými zainteresovanými vrátane mimovládnych organizácií a celkovo verejnosti. Zdôraznil však určité časové a kapacitné limity ministerstva.

V úvode podujatia expertky prezentovali zistenia z kvalitatívneho výskumu realizovaného v r. 2015 – 2016, zameraného na zdravotnícky personál v pôrodniciach (pôrodníkov, pôrodníčky a pôrodné asistentky). Právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. poskytla komplexné ľudskoprávne zarámcovanie problematiky v kontexte reprodukčných práv, s dôrazom na koncept informovaného súhlasu a násilie ako neakceptovateľnú súčasť poskytovania pôrodnej starostlivosti.

Antropologička Mgr. Martina Sekulová, PhD. sa zamerala na vybrané zistenia z analýzy hĺbkovych rozhovorov s lekármi, lekárkami a pôrodnými asistentkami – napríklad na otázky komunikácie a spolupráce personálu s rodiacimi ženami, mocenských aspektov poskytovania pôrodnej starotlivosti, ale aj postavenia pôrodných asistentiek či hierarchie na pôrodníckych pracoviskách.

Predsedníčka OZ Ženské kruhy Ing. Zuzana Krišková, PhD. upriamila pozornosť na (ne)súlad praktík používaných v slovenských pôrodniciach s medzinárodne uznávanymi zdravotníckymi štandardmi a na dobrú prax v iných krajinách. Napokon sme dali priestor spoločnej diskusii, ktorú facilitovala PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.
 

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali aj vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 
odz_c_128ZK_logo1_w_hl

 

.

.

.

 
 

Ide o systémový problém, a tak si jeho riešenie vyžiada dlhý čas a prizvanie všetkých zúčastnených – v prvom rade žien (ktorých sa aj najviac týka). Bude potrebné neustále pokračovať v systematickom tlaku na kompetentných a priebežnom informovaní verejnosti.

Umožnite nám aj naďalej presadzovať práva žien pri pôrodoch, prosím.

Darujte nám 2 %! Ďakujeme.