head1.png

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti (aktualizované, s prílohou)

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, november 2016

Aktualizovaná štúdia približuje spôsoby, ako môžu verejné inštitúcie implementovať zásadu rovného zaobchádzania vo svojej činnosti a prelamovať tak zabehnuté diskriminačné štruktúry i stereotypy na všetkých úrovniach. V prvej časti uvádza štyri konkrétne príklady dobrej praxe z Veľkej Británie, Rakúska (samospráva Viedne), Švédska a Belgicka, ako verejné inštitúcie uplatňujú rodovo citlivé prístupy v celom spektre svojich aktivít a dôsledne premietajú rodovú perspektívu do dlhodobo udržateľných antidiskriminačných politík.

V druhej časti štúdia analyzuje jednotlivé príklady verejných politík v oblasti rodovej rovnosti so zameraním na kvalitatívne parametre, ktoré by mali kvalitné politiky na mikro-, mezo- a makroúrovni mať. Poskytuje dobré príklady zo zahraničia aj k praktickému premietnutiu kvalitatívnych prvkov týchto politík. Prináša aj niekoľko príkladov zo súkromných spoločností zavádzajúcich interné politiky rodovej rovnosti, ktoré by mohli verejné inštitúcie inšpirovať, ako postupovať pri tvorbe a implementácii opatrení na dosahovanie rodovej rovnosti, resp. pri efektívnom uplatňovaní princípu rovnosti u svojich zamestnankýň a zamestnancov.

  • Príklad 1: Interné politiky rodovej rovnosti v britskej verejnej inštitúcii
  • Príklad 2: Viedenský projekt uplatňovania rodovej rovnosti na úrovni samosprávy
  • Príklad 3: Uplatňovanie rodovej rovnosti v sociálnych službách mesta Malmö
  • Príklad 4: Rodovo spravodlivý nábor štátnych zamestnankýň a zamestnancov verejnou inštitúciou v Belgicku

Štúdia je oproti pôvodnému vydaniu z r. 2013 obohatená o novú prílohu s ďalšími príkladmi dobrej praxe, zameranej na uplatňovanie rodovej rovnosti v rôznych oblastiach verejného života v Rakúsku (Viedenská univerzita), Francúzsku, Kanade, ale aj v Európskom parlamente a parlamentoch niektorých ďalších krajín. Prináša tiež dva príklady súkromných spoločností na Slovensku, ktoré môžu inšpirovať ostatných zamestnávateľov v súkromnom sektore svojím rodovo citlivým prístupom v oblasti zamestnávania, resp. sociálnej politiky vo vzťahu k rodičovstvu svojich zamestnankýň a zamestnancov.

  • Príklad A: Rodová rovnosť na Viedenskej univerzite (Universität Wien)
  • Príklad B: Opatrenia na podporu rodovej rovnosti na úrovni samospráv vo Francúzsku
  • Príklad C: Parlamenty poskytujúce služby deťom
  • Príklad D: Rodovo vyvážený kabinet kanadskej vlády
  • Príklad E: Súkromné spoločnosti ako inšpirátorky – škôlky a jasle

 

Stiahnite si: