head3.png

PRIPRAVUJEME: Workshop k metodológii ľudskoprávneho vzdelávania

ODZ, 10. 10. 2017

V spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity a Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pripravujeme jednodenný Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Vzdelávacie podujatie, určené vyučujúcim na vysokých školách, povedú Doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a JUDr. Daniela Lamačková a bude sa konať v priestoroch Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Workshop bude prebiehať participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií. Zameria sa na inovatívne a participatívne spôsoby vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, ochrany a presadzovania ľudských práv s ukážkami metodík, pričom sa sústredí na proces ich zavádzaní. Bude sa venovať aj bariéram a výzvam spojeným s implementáciou antidiskriminačného vzdelávania na právnických fakultách v SR a možnostiam jeho zlepšovania zdieľaním dobrej praxe. Veľký priestor dostanú otázky, diskusia a zdieľanie skúseností. Diskutovať sa bude aj o spôsoboch, ako antidiskriminačné obsahy efektívne a udržateľne integrovať do predmetov tradične vyučovaných na právnických fakultách (napr. pracovné právo, správne právo, občianske a rodinné právo, trestné právo a pod.).

V rámci workshopu budú prezentované ukážky aktivít používaných na vzdelávanie iným než „tradičným“ spôsobom. Ten je charakteristický kladením primárneho dôrazu na sprostredkovávanie informácií, ktoré sú svojim recipientom/kám často podávané jednosmerne, bez dostatočného priestoru na diskusiu a reflexiu postojov (ktoré v každodennom živote a v rôznych typoch spoločenských interakcií – vrátane tých na inštitucionálnej a rozhodovacej úrovni – predurčujú spôsob nášho konania).

Workshop vytvorí priestor pre účastníkov a účastníčky, aby mohli ďalej rozvíjať svoju profesionálnu výbavu v oblastiach týkajúcich sa antidiskriminácie a ľudských práv a prispieť k zvnútorňovaniu si ľudskoprávnych hodnôt (rovnosti, ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a v širšom ponímaní i spoločenskej zodpovednosti a kohézie), k formovaniu postojov a ku komplexnejšiemu uchopeniu témy presadzovania a ochrany ľudských práv. V širšej perspektíve sa im aj umožní, aby sa stali súčasťou interdisciplinárnej expertnej siete ľudí rovnakého aj odlišného profesijného zamerania, ako aj širšej medzisektorovej siete subjektov aktívnych v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, ktoré môžu využívať v relevantných profesijných aktivitách.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese pufflerova@odz.sk, resp. na tel. č. 02-5292 5568.

 
Aktivitu realizujeme v rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Projekt finančne podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 
odz_c_128

PF_TU_logo_fb_200x200

PF_UJPES_logo_w_299x299

MS_logo