head5.png

Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? (workshop ODZ)

ODZ, 23. 11. 2016

„Prijatie príslušnej legislatívy ešte neznamená napĺňanie ľudských práv. Je to len vytvorenie podmienok, aby sa ľudské práva napĺňali v praxi.“ „S verejnými politikami musí korešpondovať aj vnútorné nastavenie, postoje ľudí, ktorí ich realizujú. Je preto nevyhnutné vzdelávať ľudí pracujúcich vo verejných inštitúciách. A je to nutné aj pre efektívne fungovanie týchto inštitúcií.“

To sú len niektoré z myšlienok, ktoré zazneli na na workshope Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? Workshop sme pripravili 23. 11. 2016 v Bratislave a nadviazal na vydarenú panelovú diskusiu o štruktúrnych aspektoch rodových nerovností vo verejných politikách. Že verejné inštitúcie môžu fungovať rodovo zodpovedne a so skutočným, nielen formálnym rešpektom k ľudským právam žien, dokazujú mnohé príklady dobrej praxe zo zahraničia. V krátkych prezentáciách na úvod podujatia ich predstavili Janka Debrecéniová, Michaela Dénešová, Ľubica Trgiňová a Šarlota Pufflerová z ODZ (prezentácie si môžete stiahnuť nižšie).

Workshop ďalej pokračoval diskusiou všetkých zúčastnených v pracovných skupinách. Diskutovali a navrhovali, ako by sa dali aj na Slovensku prakticky uplatňovať medzinárodné záväzky a právne predpisy, ktoré sa SR zaviazala rešpektovať v tejto sfére. Sústredili sa najmä na oblasť rodových politík v oblasti zamestnávania, kvalitného rodového vzdelávania aj nastavenia a fungovania rodovo zodpovedných inštitúcií. Výstupy z práce jednotlivých skupín viedli taktiež k spoločnej diskusii o rodovej citlivosti a rodovej spravodlivosti v týchto oblastiach, ako aj ku konkrétnym návrhom na zlepšenia situácie. O tie sa budeme vo svojej činnosti ďalej zasadzovať.

Na podujatí sa zúčastnili odborníčky a odborníci z verejných inštitúcií a verejnej správy (NR SR, ministerstvá, samosprávny kraj, vysoké školy, akadémia, odborné ústavy, SNSĽP), z mimovládnych organizácií aj zástupkyne médií. Príklady dobrej praxe z iných krajín sme publikovali v aktualizovanej verzii publikácie Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti, ktorú sme oproti jej pôvodnému vydaniu obohatili o novú prílohu s ďalšími konkrétnymi príkladmi z Rakúska, Francúzska, Kanady a i.
 

Pozrite aj:

dsc_0199 dsc_0219 dsc_0179

Foto: ODZ

 

Stiahnite si:

 
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s podporou Open Society Foundations.

 

odz_c_128             MPSVR_logo_wOSF-I_logo