head4.png

Rómske ženy ponižované a diskriminované v prístupe k zdravotnej starostlivosti

POĽP – CRR, 27. 11. 2017

Mnohé rómske ženy na Slovensku hovoria, že čelia diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o ich reprodukčné zdravie. Uvádza to správa Vakeras zorales – Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku. Správu spoločne publikovali ľudskoprávne mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva a Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), ktoré je našou partnerskou organizáciou v zahraničí. 

Správa zachytáva osobné príbehy 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít. V správe popisujú, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku. Mimovládne organizácie v nej tiež odporúčajú sled krokov, ktoré by príslušné štátne inštitúcie mali podniknúť na to, aby zabezpečili rešpektovanie práv rómskych žien. Odporúčajú napríklad zaviesť účinné opatrenia na riešenie systémovej a prierezovej diskriminácie v zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane implementácie a investovania primeraných zdrojov do vhodných programov s cieľom zlepšiť prístup rómskych žien ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie.

„V rámci našej práce už dlhšie počúvame príbehy rómskych žien o porušovaní ich reprodukčných práv na niektorých pôrodníckych oddeleniach nemocníc a v gynekologických ambulanciách. Rómske ženy nám často hovoria o ponižovaní, verbálnych útokoch, neposkytnutí dostatočnej zdravotnej starostlivosti, dostatočných informácií či segregácii na pôrodníckych oddeleniach. V našej správe sme situáciu v tejto oblasti podrobnejšie zdokumentovali. Veríme, že pritiahne pozornosť verejnosti aj zodpovedných štátnych inštitúcií, ktoré by mali konať a prijať účinné opatrenia smerujúce k zmene,“ hovorí Agáta Duchoňová terénna pracovníčka z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Mnohé ženy vo svojich výpovediach uvedených v správe Vakeras zorales – Hovoríme nahlas popísali segregáciu na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivované obťažovanie a ponižovanie, zanedbanie starostlivosti, fyzické obmedzovanie a hrubé zaobchádzanie počas pôrodu. Popisovali tiež nedostatky súvisiace s informovaným súhlasom a s rozhodovaním sa o zdravotnej starostlivosti.

„Rozhodla som sa hovoriť o svojej skúsenosti aj skúsenosti iných rómskych žien s ponižovaním a diskrimináciou v nemocnici a u gynekológa. Chcem, aby sa situácia zlepšila. Aby rómske ženy neboli oddeľované v rómskych izbách na pôrodnici a dostávali dobrú zdravotnú starostlivosť,“ povedala jedna z rómskych žien, ktorá poskytla rozhovor pre účely správy.

„Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie by sa s rómskymi ženami malo zaobchádzať dôstojne a s rešpektom,“ uvádza Leah Hoctor, regionálna riaditeľka európskeho programu v Centre pre reprodukčné práva. „Slovenská vláda musí podniknúť konkrétne kroky smerom k tomu, aby rómske ženy dostali starostlivosť, ktorú potrebujú, a to bez rodovej a rasovej diskriminácie.“

Publikovaná správa vychádza z rozhovorov, ktoré uskutočnili Poradňa pre občianske a ľudské práva a Centrum pre reprodukčné práva 24. – 27. októbra 2016. Počas rozhovorov boli zozbierané skúsenosti 38 rómskych žien, ktoré žijú v štyroch sociálne vylúčených rómskych komunitách v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Prešov na východnom Slovensku. Rozhovory boli zamerané na skúsenosti žien s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie za ostatných päť rokov.

Obe organizácie už v roku 2003 vydali správu Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku, v ktorej zdokumentovali prípady nezákonných sterilizácií rómskych žien, ako aj ďalšie porušenian práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie.

 

Pozrite aj:

 

Kontakty:

Agáta Duchoňová – terénna pracovníčka, Poradňa pre občianske a ľudské práva, e-mail: poradna@poradna-prava.sk
Natalia Garzon – Senior Press Officer, Center for Reproductive Rights, tel. č.: 001 917 257 9793;
Skype: Garzon_crr; e-mail: ngarzon@reprorights.org

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva je je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Pozornosť dlhodobo venuje predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny v rôznych oblastiach života na Slovensku. Venuje sa tiež ochrane reprodukčných práv a problematike policajného násilia. Poradňa vo svojej práci rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov v prípadoch diskriminácie a porušovania ľudských práv menšín. Okrem iného poskytuje právnu podporu nezákonne sterilizovaným rómskym ženám a vykonáva ďalšie aktivity smerujúce k odškodneniu poškodených žien.

Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), partnerská organizácia ODZ, používa právo s cieľom zabezpečiť reprodukčnú slobodu ako základné ľudské právo, ktoré sú všetky vlády povinné a právne zaviazané chrániť, rešpektovať a dodržiavať.