head3.png

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien v Európe (správa komisára RE pre ľudské práva)

Komisár RE pre ľudské práva, 4. 12. 2017

Práva žien sú ľudské práva. V zmysle medzinárodných ľudskoprávnych predpisov majú ženy právo na bezpečný sexuálny a reprodukčný život bez nátlaku. Európa v uplynulých desaťročiach dosiahla v tomto smere výrazný pokrok. Napriek tomu sa ženy i naďalej stretávajú s odopieraním a porušovaním svojich sexuálnych a reprodukčných práv. Zákony, politiky a prax, ktoré sú odrazom všadeprítomných rodových stereotypov a nerovnosti, stále závažným spôsobom obmedzujú a oslabujú sexuálne a reprodukčné zdravie žien, ich osobnú autonómiu, dôstojnosť, integritu a samostatné rozhodovanie. V posledných rokoch navyše v tejto oblasti znovu ožívajú hrozby, ktoré ohrozujú dlhodobé záväzky v oblasti rodovej rovnosti a práv žien,“ – uvádza súhrn tematickej správy, ktorú dnes zverejnil komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks.

Správa sa venuje problematike sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v Európe. Sumarizuje záväzky a povinnosti štátov, ktoré im v tejto oblasti vyplývajú z medzinárodných a európskych ľudskoprávnych štandardov a uvádza príklady nedostatkov, ktoré musia európske štáty riešiť. Komisár zároveň vypracoval 54 odporúčaní, ktoré im majú pomôcť riešiť naliehavé potreby v tejto oblasti.

Európske štáty sú povinné prijímať účinné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania a ochrany sexuálnych a reprodukčných práv žien. Znamená to, že je potrebné dodržiavať celý súbor občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv vrátane práva na život, na zdravie, na ochranu pred mučením a zlým zaobchádzaním, práva na súkromie, rovnosť a ochranu pred diskrimináciou. Štáty sú preto v zmysle medzinárodných ľudskoprávnych predpisov povinné poskytovať všetkým ženám prístupnú, cenovo dostupnú a kvalitnú sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť a služby. Mali by odstrániť zákony, politiky a praktiky, ktoré porušujú tieto práva, a zabrániť oslabovaniu existujúcich ochranných mechanizmov.

Sexuálne a reprodukčné práva chránia niektoré z najdôležitejších a najintímnejších aspektov nášho života. Zabezpečenie týchto práv pre ženy je nevyhnutnou súčasťou úsilia o dosiahnutie rodovej rovnosti a zároveň je prínosom pre spoločnosť a ľudstvo všeobecne. Vzhľadom na znovu sa objavujúce snahy o oslabenie už existujúcich ochranných mechanizmov v tejto oblasti je nevyhnutné opätovne sa zaviazať chrániť tieto práva.

Čítajte viac
 

Stiahnite si:

Pozrite aj: