head6.png

Slovensko diskriminovalo Rómku s vysokoškolským vzdelaním

POĽP, 14. 3. 2016

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie vyzval SR, aby účinne uplatňovala antidiskriminačnú legislatívu v prípadoch rasovej diskriminácie.

Občianske združenie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) upozornilo na nedávne rozhodnutie Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD), ktorý rozhodol o porušení práv Rómky diskriminovanej v prístupe k zamestnaniu. POĽP poskytovala sťažovateľke právne zastupovanie v prípade.

Poškodená Rómka sa v roku 2009 uchádzala o miesto učiteľky na základnej škole. Napriek tomu, že mala vysokoškolské pedagogické vzdelanie, na voľné miesto pedagogického asistenta/ky bola prijatá uchádzačka bez kvalifikácie. Počas výberového procesu navyše poškodená rómska žena čelila verbálnym poznámkam, ktoré poukazovali na to, že dôvodom jej neprijatia bol aj jej etnický pôvod. Následne podala žalobu na súd, ktorou sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila. V súdnych konaniach jej právne zastupovanie poskytovala právnička spolupracujúca s Poradňou. Domáce súdy však jej žalobu zamietli.

Po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych právnych prostriedkov preto Poradňa v jej mene podala individuálnu sťažnosť Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD). Výbor jej sťažnosti v plnom rozsahu vyhovel. Rozhodol, že Slovensko porušilo Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie tým, že nezabránilo jej diskriminácii v prístupe k zamestnaniu a nezabezpečilo jej účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou. Vo svojom rozhodnutí zvýraznil pretrvávajúce nedostatky v rozhodovacej činnosti slovenských súdov, ktoré mnohokrát nedokážu poskytnúť diskriminovaným osobám účinnú právnu ochranu. Rozhodnutie Výboru v danej veci by malo byť pre slovenské súdy dôležitým právnym vodidlom pre rozhodovanie iných prípadov diskriminácie v prístupe k zamestnaniu do budúcna.

Výbor odporučil slovenskej vláde, aby sa sťažovateľke ospravedlnila a primerane ju odškodnila. Vyzval Slovensko, aby účinne uplatňovalo antidiskriminačnú legislatívu v prípadoch rasovej diskriminácie a zabezpečil kontinuálne vzdelávanie zodpovedných osôb v oblasti školstva s cieľom predchádzať a eliminovať prípady rasovej diskriminácie, tak ako to Slovensku ukladá Dohovor. Výbor tiež odporučil slovenskej vláde zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zodpovedných štátnych inštitúcií vrátane sudcov a sudkýň v oblasti rovnosti a uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy.

POĽP verí, že rozhodnutie môže byť prínosné aj pre prípadné advokačné aktivity v oblasti ochrany pre diskrimináciou smerom k štátnym inštitúciám do budúcna.
 

 

Pozn.:

Klientke bola v konaní pred Výborom priznaná anonymita a ani v súčasnosti nemá záujem informácie o rozhodnutí zverejňovať vo vzťahu k médiám (súhlasila však so zaslaním tejto informácie iným MVO). Ďakujeme za rešpektovanie tohto jej rozhodnutia.