head4.png

Sledujte v priamom prenose: Slovensko sa zodpovedá OSN za napĺňanie ľudských práv žien

ODZ, 9. 11. 2015

Naša kolegyňa právnička Janka Debrecéniová sa v týchto dňoch zúčastňuje na 62. zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (výbor CEDAW) v Ženeve. Slovenská republika sa na ňom bude zodpovedať z napĺňania svojich záväzkov odstraňovať diskrimináciu a porušovanie ľudských práv žien už vo štvrtok 12. novembra. Medzi 10. – 13. h a potom medzi 15. – 17. h môžete sledovať v priamom prenose, čo vláda hovorí (predpokladáme, že bude odpovedať po slovensky s tlmočením), neskôr sa záznam presunie do archívu. Približne 3 týždne po zasadnutí vydá výbor CEDAW pre SR tzv. záverečné zistenia (Concluding Observations), kde zhrnie, čo zistil a dá odporúčania vláde. Reportovanie výboru a následný dialóg vlády s ním je v oblasti ľudských práv žien veľmi významnou udalosťou – posledné takéto reportovanie a dialóg sa udiali v roku 2008. Ako vidno z vtedajších odporúčaní výboru, až tak veľa sa odvtedy nezmenilo…

V pondelok 9. 11. sa výbor CEDAW stretol v Ženeve so zástupkyňami slovenských mimovládok (MVO) – okrem nášho združenia, ktoré reprezentuje Janka Debrecéniová, s MVO Ženské kruhy, TransFúzia a Poradňa pre občianske a ľudské práva. Konzultovali mnohé problematické témy (ne)napĺňania ľudských práv žien na Slovensku. Výbor sa živo zaujímal napr. o spochybňovanie konceptu rodovej rovnosti konzervatívnymi skupinami a reakciou vlády, ďalej delenie majetku po rozvode, resp. pri rozchode, porušovanie práv rómskych žien, zastúpenie žien vo verejnom a politickom živote či (ne)fungovanie inštitúcií. Pýtal sa aj na obmedzený prístup žien k antikoncepcii a interrupciám, porušovanie ľudských práv žien pri pôrode a práva transrodových osôb.

Keďže dohovor CEDAW sa týka práv žien vo všetkých oblastiach života, aj výbor CEDAW sa zaoberá plnením rôznorodých záväzkov SR vo vzťahu k ženám: napríklad otázkami diskriminácie na trhu práce, diskriminácie v rodinných vzťahoch, prístupu žien k spravodlivosti, účasti žien vo verejnom a politickom živote, inštitucionálnych mechanizmov na zabezpečenie dodržiavania práv žien (čo je relevantné napr. vo vzťahu k Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva či inšpektorátom práce), ďalej otázkami reprodukčných práv – ako napr. prístup k antikoncepcii alebo dodržiavanie ľudských práv pri pôrode, či násilím páchaným na ženách. Výbor sa vždy špeciálne zameriava aj na skupiny žien a dievčat, ktoré sú osobitne znevýhodnené napr. v spojení so svojou etnicitou, zdravotným postihnutím, vekom či sexuálnou orientáciou (tzv. viacnásobná diskriminácia).

Všetky relevantné dokumenty týkajúce sa zasadnutia výboru so SR nájdete na webovej stránke vysokého komisára OSN pre ľudské práva:

  • vládna správa pre výbor CEDAW
  • doplňujúce otázky výboru CEDAW adresované vláde a následné odpovede vlády výboru
  • alternatívne správy MVO: dve správy ODZ + ďalších slovenských MVO v spojení s Center for Reproductive Rights, a tiež alternatívna správa Poradne pre občianske a ľudské práva.

 

Pozrite aj:

Článok k záverečným zisteniam Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (zriadený pri Medzinárodnom pakte pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva), ktorý sa tiež do veľkej miery venuje ľudským právam žien (napr. na trhu práce, reprodukčným právam atď.)