head4.png

Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

MVO, 21. 4. 2020

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Veríme, že takéto kľúčové etapy v živote spoločnosti nám dávajú aj príležitosť dokázať to, čím ako jednotlivci aj spoločnosť skutočne sme a čo nás definuje.

Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie. Prvou skupinou, ktorú si v tomto kontexte zrejme predstavíme, sú seniori a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Šírenie koronavírusu a sprievodné následky však ohrozujú aj jednorodičov, nízkopríjmové rodiny, ľudí bez domova, ženy zažívajúce domáce násilie, cudzincov či obyvateľov marginalizovaných komunít a ďalších.

Každá z organizácií, ktoré toto vyhlásenie vypracovali, s niektorou z týchto zraniteľných skupín dlhodobo pracuje, a pomáha v rámci svojich možností aj počas pandémie. Táto situácia ale presahuje každého z nás a my si uvedomujeme, že je väčšia než naše zameranie. Rozhodli sme sa preto spoločne identifikovať náročné životné situácie, s ktorými sa stretávajú a poukázať na dôležitosť spolupráce.

Len spoločnými silami a v spolupráci neziskového sektora, občanov, firiem, samospráv a štátu vieme aspoň s časťou z nich pohnúť. Spoločne, na základe našich praktických skúseností a expertízy, ako aj s podporou desiatok ďalších organizácií a osôb, preto upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení.

Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.
 

Skupiny, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči COVID-19 a kľúčové identifikované problémy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť

  • Rodiny s deťmi alebo členmi so závažným ochorením
  • Rodiny s deťmi alebo členmi so zdravotným postihnutím
  • Seniori
  • Ženy a deti zažívajúce domáce násilie, obete domáceho násilia
  • Nízkopríjmové rodiny a mladí ľudia
  • Ľudia bez domova
  • Obyvatelia vylúčených lokalít, žijúci v generačnej chudobe
  • Cudzinci (osoby v zaistení, žiadatelia o azyl, osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, štátni príslušníci tretích krajín s prechodným a trvalým pobytom)
  • Injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise

Čítajte viac

 
Autori a autorky vyhlásenia:
Človek v ohrození, n.o., Dobrý anjel, n.o., Centrum Slniečko, n.o., OZ Mládež ulice, Jeden rodič, n.o., Slovenská katolícka charita (SKCH), Fórum pre pomoc starším, EQUITA, Depaul Slovensko, Nadácia DEDO, Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Vagus, OZ Mareena, Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nitrianska komunitná nadácia, OZ Liga za ľudské práva, OZ Marginal, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z., Autistické centrum Andreas, n.o., Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Nepočujúce Dieťa, OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Združenie STORM

 
Signatári a signatárky vyhlásenia:
Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, BUDÚCNOSŤ, n.o., IPčko, o.z., LUNA n.o., Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Centrum komunitného organizovania, MyMamy, o.z., Koalícia pre deti Slovensko, Liga za duševné zdravie SR, o.z., Občan, demokracia a zodpovednosť, Klára Bernátová (občianska aktivistka), Návrat, o.z., YMCA na Slovensku, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Náruč – Pomoc deťom v kríze, Centrum pre filantropiu, n.o., Zariadenie núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM, Linka detskej istoty, n.o., Bratislavské dobrovoľnícke centrum, TENENET o.z., Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Divé maky, o.z., Centrum MEMORY, n.o., OZ Cesta von, OZ STOPA Slovensko, Jazmín, n.o., Nadácia otvorenej spoločnosti, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., OZ Brána do života, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Slovenská asociácia cystickej fibrózy, Asociácia pomoci postihnutým – APPA, Klub Cystickej fibrózy, Slovenská humanitná rada, Únia materských centier, Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Iniciatíva Opre Roma, OZ Ženy pomáhaju ženám, Nadácia Antona Tunegu, Hlas občianskych organizácií, OZ PRIMA, Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., Centrum sociálnych služieb KA, o.z., Aliancia Žien Slovenska, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR – NROZP v SR, OZ Malíček, Rómsky inštitút, Združenie mladých Rómov, OZ Žena v tiesni, Združenie pre lepší život, OZ Romar, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Drahuška a my…, o. z., Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Asociácia Marfanovho syndrómu, Teach for Slovakia