head3.png

Správa OSN o násilí na ženách

VZ OSN, 11. 7. 2019

V nadväznosti na rezolúciu VZ OSN č. 71/170 predložila Dubravka Šimonović, osobitná spravodajkyňa ľudskoprávneho výboru OSN pre násilie páchané na ženách, jeho príčiny a následky, správu o zlom zaobchádzaní a násilí voči ženám počas reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, so zameraním na násilie pri pôrodoch a v pôrodníctve. Správa analyzuje aj základné príčiny a štrukturálne problémy, ktoré je potrebné riešiť v boji proti týmto formám zlého zaobchádzania a násilia.

V časti II správy sú zosumarizované aktivity realizované počas mandátu osobitnej spravodajkyne až do júla 2019. V časti III sú analyzované zlé zaobchádzanie a násilie voči ženám počas reprodukčnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na násilie pri pôrodoch a v pôrodníctve, a identifikované základné príčiny takéhoto zaobchádzania aj príslušné štrukturálne problémy. V časti IV sú uvedené závery a odporúčania pre predchádzanie a boj so zlým zaobchádzaním a násilím voči ženám v službách reprodukčného zdravia a počas pôrodu.

V rámci prípravy správy osobitnej spravodajkyne jej naše združenie spolu so združením Ženské kruhy predložilo informáciu o porušovaní ľudských práv žien v slovenských pôrodniciach. Informovali sme v nej o dvoch publikáciách – ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (2015) a ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (2016, 2018) vydaných našimi združeniami. Obsahom publikácií je monitoring všetkých pôrodníc na Slovensku a kvalitatívny výskum založený na pološtruktúrovaných hĺbkových rozhovoroch so ženami, ktoré opísali svoje skúsenosti s pôrodmi, ako aj rozhovoroch s pôrodníkmi a pôrodníčkami a pôrodnými asistentkami, a to v kontexte medzinárodných ľudskoprávnych štandardov a medicíny založenej na dôkazoch.
 
Správa OSN v plnom znení