head1.png

Tretí monitoring (február – október 2002)

Tretí monitoring bol svojím rozsahom najväčší. Projekt nazvaný „Uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na vybraných úradoch verejnej správy“ prebiehal v roku 2002 a bol realizovaný vďaka finančnej podpore v rámci programu Tvoja zem, ktorý zabezpečujú Nadácia Ekopolis a ETP-S a financuje United States Agency for International Development spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami, a vďaka finančnej podpore NPOA z programu PHARE – Rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Počas realizácie monitoringu sme:

  • podali 172 písomných žiadostí o informácie
  • osobne navštívili 83 úradov štátnej správy a samosprávy
  • telefonicky kontaktovali 86 úradov
  • podali 29 odvolaní voči fiktívnym rozhodnutiam o nesprístupnení informácií
  • podali 13 odvolaní voči rozhodnutiam o nesprístupnení informácií
  • podali jeden rozklad, štyri opravné prostriedky na súdy a dve žaloby

 

Žiadateľmi o informácie boli odborne vyškolení spolupracovníci, ktorí mnohé úrady osobne navštívili a na mieste skúmali ich prístup k občanom a organizáciu procesu poskytovania informácií. Monitorované úrady boli nakoniec hodnotené podľa vopred stanovených kritérií.

 

V priebehu monitoringu sa nám podarilo dosiahnuť zmenu praxe napríklad v nasledovných prípadoch: „rozsudok vo veci Nadácia Občan a demokracia vs. Primátor mesta Bratislava“ a „rozsudok vo veci Nadácia Občan a demokracia vs. Primátor mesta Žilina“

 

Výstupom z monitoringu bola obsiahla správa z monitoringu obsahujúca okrem zistení a hodnotenia úradov aj obsiahly právny komentár k viacerým otázkam uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám a  popis dovtedy známych súdnych sporov vrátane výňatkov z konkrétnych rozsudkov.

 

Správa z monitoringu